JAN. bruari besloten de produktie sterk in te krimpen, waardoor vele werknemers in de W.W.-regeling vervielen. Maar na regen komt zonneschijn en reeds spoedig viel een plotselinge opleving waar te nemen, doordat enkele buitenlandse op drachten, die ter wille van de werkverrui ming werden aangenomen, de weverij weer in volle gang zetten. Daarna is ook de spinnerij weer langzaam op gang gekomen, zodat in het voorjaar de toestand weer een normaler beeld kreeg. Gedurende zomer en herfst werd het ui terste gevergd van onze produktie-capaci- teit, voornamelijk voor de verpakking van oogst-produkten. Speciale vermelding verdient in dit ver band wel de aardappel-export, waaraan wij in het voorjaar allereerst onze abnor male grote voorraad kwijt konden en waar voor wij in de herfst al onze krachten moesten inspannen om toch maar zo veel mogelijk zakken te kunnen afleveren. Zo ziet U, dat we in de jute wel haast van elastiek moeten zijn om ons te kunnen aanpassen aan de schommelingen in de vraag. Een klein gedeelte van de produktie, dat als specialiteiten kan worden aangemerkt, heeft een regelmatige afzet kunnen vin den, waardoor speciaal de weverij „Geur- ne" zich onbedreigd door de seizoenen heeft kunnen slaan. De recente beslissing van de Direktie om deze afdeling uit te breiden kan daarom voorlopig een gunstige invloed uitoefenen op een regelmatige werkgelegenheid. Al zien we dus terug op het jaar 1958 als ware het een Phoenix, die uit zijn as her rijst, in groter verband bezien heeft 1958 ons veel geleerd, waarop wij niet kunnen pochen. De cijfers, welke ons bereiken over de invoer van jute goederen uit Aziatische landen, stemmen tot bedachtzaamheid. De bijzonder lage prijzen, waartegen Aziati sche jutezakken hier op de markt worden gebracht, schept op de duur voor ons be drijf een gevaarlijke toestand. Wij hebben thans nog de voordelen dichter bij de klan ten te zijn gelegen en veelal een beter produkt te leveren, maar het vereist de grootste inspanning om vooral in kwaliteit het opkomende Azië vóór te blijven. Een opwekking voor het nieuwe jaar oiru^ aan de kwaliteit van onze artikelenreek^^ de uiterste zorg te besteden, is hier du^ zeker op zijn plaats. De naam van ons produkt doet de balans vaak in ons voor deel doorslaan; laten wij er met elkaar voor zorgen, dat het in 1959 ook zo zal blijven Wij zijn dit praatje begonnen met een za kelijke beschouwing, omdat het in de eer ste plaats de zaak is, die het bindende element vormt in onze gemeenschap. Laten wij echter niet vergeten, dat deze gemeen schap bestaat uit mensen en dat Uw geluk en voorspoed een hechte basis is voor het geen wij als bedrijf kunnen presteren. Juist omdat het bedrijf langzamerhand zo groot is, dat het welhaast onmogelijk is om iedereen te kennen, is dit de goede plaats om uitdrukking te geven aan C^)v>z.e best-e +\>ensen l^et Jl 24

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1958 | | pagina 26