VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD GEHOUDEN 30 SEPTEMBER 1958 2 Behalve de heer Borghuis, die wegens ziek te verhinderd is, zijn alle leden aanwezig. De Voorzitter heet de leden hartelijk wel kom en in het bijzonder dokter Mool- huijzen, directeur van de Stichting Be- drijfs Geneeskundige Dienst te Nijverdal. Spreker deelt mede, dat de Directie be sloten heeft zich bij genoemde Stichting aan te sluiten en dat dr. Moolhuijzen met ingang van 1 oktober a.s. als bedrijfsarts aan ons bedrijf verbonden zal zijn. De Voorzitter stelt vervolgens dr. Mool huijzen aan de O.R.-leden voor en spreekt hierbij de hoop uit, dat hieruit een weder zijdse prettige samenwerking mag groeien, tot heil van het bedrijf en het personeel. Vervolgens geeft de Voorzitter het woord aan dr. Moolhuijzen, die gaarne bereid is iets over zijn toekomstige werk in ons be drijf te vertellen. Na de heer Jordaan dank gezegd te heb ben voor zijn introductie, zegt dr. Mool huijzen het erg prettig te vinden, op deze wijze met de vertegenwoordigers van het personeel te kunnen kennismaken. Het is ook zijn grote wens, zowel met het personeel als met de Directie prettig te mogen samenwerken. Aangezien een bedrijfsarts een nieuwe fi guur in ons bedrijf is, geeft spreker een korte uiteenzetting over hetgeen de B.G.D. beoogt en wat hij zich persoonlijk hier tot t£i£ik stelt Spreker noemt de bedrijfsgeneeskunde als een gedeelte van het vak, waarop men zich heeft gespecialiseerd. Evenals een huisarts, die het nodig acht voor één of andere kwaal een specialist te raadplegen, zo moet men ook de be drijfsarts zien als een specialist voor ge vallen van geestelijke of lichamelijke klachten, voor zover deze in verband staan met het werk in het bedrijf. Spreker wijst er hierbij op, dat dit een ruim gebied is, dat moeilijk is af te ba kenen. Tot zijn werk zal volgens spreker o.a. be horen a. het keuren van nieuw aan te nemen personeel, waar speciaal gelet zal worden op het werk dat men moet verrichten. b. de bedrijfsgeneeskundige onderzoekea^ naar aanleiding van geestelijke of licham^^ lijke klachten over het werk dat men ver richt, waarbij gedacht wordt aan de juiste man op de juiste plaats. c. het behandelen van bedrijfsongevallen, waarbij spreker opmerkt, dat dit het enige terrein is, waarbij de bedrijfsarts behande lend optreedt. Hierbij zal goede aandacht besteed worden aan de oorzaak van even tuele ongevallen, waardoor de veiligheid van de arbeider wordt bevorderd. Spreker wijst er nadrukkelijk op dat de huisarts verder de centrale figuur blijft, doch dat gevallen die met het bedrijf te maken hebben, zoveel mogelijk door de be drijfsarts behandeld moeten worden. Na deze uiteenzetting zegt dr. Moolhuizen, dat er in dit verband veel afhangt van het vertrouwen tussen dokter en personeel, aangezien dit vertrouwen de ondergrond is van een goede samenwerking. Na dr. Moolhuijzen dank gezegd te hebben voor zijn toelichting op het werk van de B.G.D. in 't algemeen en zijn werk in 't bijzonder, stelt de Voorzitter de leden in de gelegenheid naar aanleiding hiervan vragen te stellen. Hierna ontwikkelt zich een druk vraaggl^ sprek, waarbij de O.R.-leden zich zeer ge ïnteresseerd tonen voor deze nieuwe dienst. Eén der leden meent, ook namens de an dere aanwezigen, wel te mogen zeggen, dat men hier erg blij mee is en gelooft, dat dit werk hier ook wel zal slagen. Spreker hoopt eveneens op een wederzijds vertrou wen en heet dr. Moolhuijzen hartelijk wel kom in onze werkgemeenschap. Hierna neemt dr. Moolhuijzen afscheid en gaat men over tot de agenda. Betreffende de notulen wordt de opmer-

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1958 | | pagina 2