gehouden op 18 april 1958 2 Behalve de heer Borghuis zijn alle leden aanwezig. Na opening door de Voorzitter worden de notulen, behoudens enkele kleine opmer kingen goedgekeurd. Vervolgens worden nog enkele vragen be antwoord, die in de vorige vergadering gesteld werden. 1. De vraag over het werken van 1 wever alleen in weverij „Bijvank II" is inmid dels opgelost, doordat hier even later meer arbeiders zijn tewerkgesteld. 2. Op 30 april (Nat. feestdag) wordt ge stopt met behoud van loon. 3. Het verzoek om de drinkwaterleiding- in spoelerij „Bijvank" weer gebruiks klaar te maken, is doorgegeven. Het blijkt echter, dat dit veel werk mee brengt, zodat geen toezegging wordt gedaan, dat dit gebeurt. 4. Aan het verzoek om de klok uit de krasserij weer in de spinnerij te han gen, kan niet worden voldaan. 5. De messen die in de spoelerij beroeps halve zijn uitgereikt, zijn door betere vervangen. 6. De opmerking over te lage temperatuur in spinnerij „Boomkamp" is direct door gegeven en dit euvel is verholpen. Hierna geeft de Voorzitter een overzicht van de toestand in het bedrijf, in verband met het verkort werken. Spreker herinnert hierbij aan de voor laatste vergadering van de O.R., waarin de minder prettige mededeling werd ge daan, dat i.v.m. de slechte orderpositie het overgrote deel van ons personeel short- time zou moeten gaan werken. De Voor zitter heeft thans een iets gunstiger be richt en zegt, dat men kort na de laatste vergadering enige behoorlijk grote spoed- orders heeft kunnen krijgen. Hierbij werd echter een leveringstijd geconditioneerd, waardoor alles op alles gezet moest wor den om hiermee tijdig klaar te kunnen komen. Als gevolg hiervan is de weverij met bijbehorende afdelingen thans weer in volle produktie, terwijl ook de afde lingen spinnerij „Beek" en „Bijvank" weer normaal werken. Met de spinnerij „Boomkamp" met bijbe horende afdelingen, zal voorlopig nog short-time gewerkt worden i.v.m. de grote voorraad garens. Door de uitbreiding van de weverijpro- duktie, zal deze voorraad ook geleidelijk aan minder worden. De komende 6 wekeij^k kunnen wij op deze kracht doordraaier^^ en wij hopen dan dat de a.s. najaarscam pagne een verdere opleving met betere prijzen zal geven. Naar aanleiding van een vraag van de heer Meijerink betr. de concurrentie, geeft de Voorzitter hierover uitvoerige toelich ting. Spreker noemt o.a. de concurrentie van India en Pakistan, waar de laatste jaren grote jutefabrieken gebouwd zijn. Behalve het voordeel dat deze landen de jute zelf verbouwen, zijn ook de lonen i.v.m. de levensstandaard veel lager dan hier. Bovendien worden daar export premies gegeven. Verder noemt spreker België en Duitsland, die veel meer produ ceren dan de behoefte in eigen land is, en dus ook moeten exporteren. Het is daarom ook, dat wij met zeer con currerende prijzen en daarnaast met goe de kwaliteiten ons moeten trachten te handhaven. Vervolgens wordt geïnformeerd, waarom enkele oud-wevers, die thans nog verkort werken, niet in de weverij zijn tewerk gesteld. De Voorzitter meent, dat wevers die i.v.m^^ de drukke werkzaamheden aan andere af delingen zijn uitgeleend, wel teruggehaald zijn. Spreker denkt echter, dat men hier bedoelt, personen die vroeger om bepaalde redenen definitief naar andere afdelingen zijn verplaats. Niettemin zal dit nog na der onderzocht worden. In verband hiermede wordt gevraagd of niet meer wevers moeten worden opgeleid. De Voorzitter zegt, dat dit punt wel de aandacht van de bedrijfsleiding heeft. Hiervoor zijn reeds een aantal jongens

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1958 | | pagina 2