Sociale voorzieningen 17 6. Reparaties: De ziekenfondsen geven geen vergoeding van de kosten van reparaties. Met de talndartsen is een overeenkomst getroffen over de prijs van de reparaties. a. b. c. d. e. De verzekerden hebben recht op de hier onder vermelde reparaties van hun pro these of onderdelen daarvan tegen beta ling hunnerzijds aan de tandarts van de daarachter vermelde bedragen: reparatie van een gebroken of gescheurde kuntharsprothese of het opnieuw bevestigen van een bestaand element of een bestaande klammer f 6,00 vernieuwing van een element f 8,00 gelijktijdige vernieuwing van elk volgend element f 1,75 vernieuwing van een klammer f 8,50 gelijktijdige vernieuwing van een vólgende klammer f 3,50 de maand april werd in 20 gezinnen één van onze gezinsverzorgsters geplaatst. Hiervoor werd door de gezinnen een be drag van f 87,85 terugbetaald. 29 gepensioneerde jarigen werden geluk gewenst met deze dag. Aan 16 zieke werknemers werd een bezoek gebracht, thuis of in het ziekenhuis. Voor de maand mei ziet het er als volgt uit In 18 gezinnen kwam een gezinsverzorgster de huishouding waarnemen, waarvoor in totaal een bedrag van f 108,05 werd terug betaald. 37 gepensioneerde jarigen kregen een ver- j aardagsbezoek. 17 zieken werden opgezocht. Wat de gezinsverzorging betreft, hiervoor wordt nog wel eens aangevraagd, ook wan neer men een dochter heeft, die moeder zou kunnen vervangen, maar b.v. elders werkt. gezinsverzorging is voor die gezinnen, e zichzelf niet kunnen redden, dus daar, waar b.v. kleine kinderen zijn. Soms ook bij onze gepensioneerden wanneer inder daad blijkt dat hulp nodig is en men b.v. geen kinderen heeft. Het is dan geen kwestie van blijvende aard, maar slechts tijdelijk kunnen wij hulp geven. Op deze wijze blijven onze gezinsverzorgsters in roulatie en kunnen hierdoor een groot aantal gezinnen wor den geholpen. Het kan dus voorkomen, dat men vroeger verscheidene malen gratis hulp heeft ge had, maar dat het een keer ophoudt wan neer de oudste dochter de moeder kan vervangen. Iedere aanvrage wordt echter apart onder de loupe genomen, omdat wij in geval van ziekte of andere voorkomen de moeilijkheden, die in een gezin met een grote dochter kunnen voorkomen, zelf de beslissing nemen, wat te doen. Zoals U weet, is de gezinsverzorging ge durende 4 weken of 22 dagen geheel gra tis, terwijl na die tijd een bedrag ge vraagd wordt van 39 centf 3,15 per dag, al naar gelang de grootte van het inko men en het aantal kinderen. Een en an der wordt na de 22ste dag automatisch van het loon ingehouden. Hier werden de volgende aantallen baden genoteerd 15de 16de 17de 18de 19de week week week week week 20ste week 21ste week 22ste week 23ste week 1108 1135 1108 1132 1171 980 1115 1030 980

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1958 | | pagina 17