O'iret de JQ.ecla.me en de féoitotdetó 8 Wat is reclame en waarom wordt er reclame gevoerd De fabrikanten trachten door middel van de recla me de bestaande vraag op hun artikelen te richten en, zo mogelijk, nieuwe vraag naar hun artikelen op te wekken. Voor vele producenten is het nodig om reclame te voeren om hun artikelen beter te 7 kunnen verkopen. Voor de afnemers is het nuttig op de hoogte te wor den gesteld om zodoende een be- tere keuze te kun nen maken. Want veelal moeten wij kopen en dan kan de reclame ons leiden om het beste uit te zoeken. Dit is de goede zijde van de reclame, maar er is ook een andere kant aan deze zaak, want niet altijd is het nodig om te kopen en toch laten we ons door de reclame overhalen. Maar advertenties, mooie geïllustreerde boekjes van her- en derwaarts, al deze reclame doet ons vaak kopen, niet omdat dit werkelijk nodig is, maar omdat de plaatjes zo aardig zijn en aanlokkelijk en, omdat wij sommige din gen zo graag zouden willen hebben. Maar nodig??? Wanneer wij onze postorderbe stelling binnen hebben, vragen wij ons dit vaak te laat af; was het eigenlijk wel nodig Want nu wij het artikel in huis hebben is het toch niet dat, wat het op het plaatje wel leek. De kwaliteit is niet je dat en wanneer wij het hier in een winkel door onze handen laten gaan, dan zouden we er feestelijk voor hebben bedankt. Maar ja, als er zo definitief staat dat de coupon van het beste Twentse graslinnen is, dan zal het wel zo zijn. Toch jammer, want na een paar maal wassen bleek het wel erg flodderig geworden. De opmaak konden wij op postorderbestelling niet zien En nu zult U wel zeggen: „Ja, maar als het niet goed is, kun je het terugsturen". Ja, dat kan, maar de last is sommige men sen te veel, weer inpakken, naar het post kantoor gaan, misschien daar een poos wachten, och nee, laten we het dan maar houden. En het leek ons zo gemakkelijk voorgeschoteld. „Vindt U de zending niet mooi, binnen 5 dagen kunt de goederen zonder beta ling retourneren". Zo staat het er en zo is het, de service is uitstekend en er is geen kou aan de lucht. Maar laten wij nu eens aannemen, dat wij de gekochte arti kelen niet mooi of niet goed vinden; we nemen ons voor ze terug te sturen, maar er komt iets tussen. De 5 dagen zijn zoals dat gaat omgevlogen en wij zit ten met de gekochte goederen, die wij niet mooi vinden. Ook kan het gebeuren, dat wij op het mo ment van bestellen het geld er voor hebben liggen, maar er was iets anders tussen tijds nodig en het geld is op. Wij nemen de bestelling aan en zeggen volgende week te zullen betalen, maar wanneer de weej^k daar is, geeft het ook nog wat moeilijl^^ heden en zo kan er van uitstel afstel ko men en gaat het soms van kwaad tot er ger. Dat wil zeggen, dat wij door het ge mak van per brief bestellen ook gemakke lijk gaan worden, wanneer wij niet direct behoeven te betalen en hier ligt dikwijls het begin van in de schuld te geraken. En nu willen wij niet zeggen, dat alle mensen die per postorder bestellen, men sen zijn, die schuld hebben, verre van dat, en voor de meesten is het gevaar hierdoor in de schuld te komen zelfs niet eens aan wezig, maar wij willen er wel op wijzen, dat U hier in Uw eigen stad, of bij het winkelen elders, met contant geld zeker niet minder zult slagen. Postorderbestellingen zijn geboren in lan den als Amerika, Canada, of Australië, waar de afstanden zo groot zijn, dat de mensen daar eenvoudig niet anders kun- fnen dan op deze wijze kopen en er dus van de nood een deugd wordt gemaakt. Men ontvangt dan tweemaal per jaar een dikke catalogu|^ en kan dan kopspijkertje!^ bestellen, maar ook een auto of landbouwwerktuigen. Het gaat er dus met al die mooie boekjes niet alleen om de geachte cliëntèle service te bieden, maar wel dege lijk om te verkopen, wat het goed recht is van de zakenman, die verder kijkt dan alléén zijn eigen stad om afnemers te trek ken. Maar het is ons goed recht om al deze mooie aanbiedingen met een korreltje zout te nemen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1958 | | pagina 8