DANKBETUIGINGEN 19 Mijn afscheid bij Ter Horst is gepaard gegaan met allerlei goeds en hartelijks, zowel in gesproken als in tastbare vorm. Ook in „Het Anker" wil ik daarvoor nog eens bedanken, want ik geloof, dat ik niet met alle goede gevers op het laatste ogen blik nog een woord heb kunnen wisselen. Hun geef ik hierbij mijn beste wensen voor de toekomst en dat geldt ook voor die velen in de fabriek, die ik in de loop van de jaren heb leren kennen en die ik ten afscheid niet de hand heb kunnen drukken. J. P. HOEBEE. Voor de prachtige bloemenmand, die ik van de bazen en het personeel van de tfiaaierij bij mijn thuiskomst uit het Sana torium mocht ontvangen, zeg ik hun har telijk dank. H. KOSTERBOK (naaierij). Ondergetekende dankt de bazen en ar beiders! sters) van de kalanderij hartelijk voor de cadeaus, die ze bij haar pensione ring van hen mocht ontvangen. W. PAALMAN. Voor de prachtige fruitmand, die wij tij dens onze ziekte van de bazen en arbei ders! sters) uit onze afdeling ontvingen, zeggen wij hun hartelijk dank. G. J. BAAN tkalanderij) J. ZANDINK tkalanderij) Hiermede zeg ik de Directie, bazen en mede-arbeiders, hartelijk dank voor de prachtige cadeaus, die mij ter gelegenheid van mijn 50-jarig dienstjubileum werden aangeboden. JOH. KASTENBERG tkrasserij „Boomkamp"). Langs deze weg betuig ik de baas en de collega's uit spoelerij „Boomkamp" mijn hartelijke dank voor de cadeaus en de belangstelling, die ik tijdens mijn ziekte van hen ontving. H. TER HARMSEL. Hiermede betuig ik mijn hartelijke dank aan de mede-arbeiders van weverij „Bij- vank" voor de fruitschaal, die ik tijdens mijn ziekte van hen mocht ontvangen. W. TIJHOF. Hiermede betuig ik mijn hartelijke dank aan het gezamenlijk personeel van Hol ten, voor de fruitmand die ik tijdens mijn ziekte van hen heb mogen ontvangen. H. BOUWMAN. Voor de gezinsverzorging, die ons geduren de de ziekte van mijn vrouw in ons gezin werd gegeven, danken wij de Directie ten zeerste. Mede hierdoor is zij nu weer geheel in staat haar huishouding gezond en wel te verrichten. A. J. NIEUWENHUIS Spoelerij) Bij ons 50-jarig huwelijksfeest werden wij 's middags verrast door de komst van Mej. N. Vink en de heer B. Ligtenberg, die ons een fruitmand kwamen aanbieden. Het was een niet verwachte verrassing, waarvoor wij de Directie dan ook harte lijk dank zeggen. Al met al werd het voor ons een onvergetelijke dag. G. J. VOORTMAN Gepensioneerd) Hiermede zeggen wij de Direktie hartelijk dank voor de hulde ons gebracht bij ons 50-jarig dienstjubileum en voor het prach tige cadeau, dat wij ter gelegenheid hier van mochten ontvangen. Verder betuigen wij ook onze erkentelijk heid aan bazen en personeel van onze afdeling voor de betoonde belangstelling alsmede voor de cadeaus, die ons werden aangeboden. B. W. HAASE ISterkerij) O. PLUIMERS Kalanderij) H. BOLINK Weverij) G. J. VAN LOSSER Spoelerij) Mede namens mijn vrouw betuig ik hier mede mijn hartelijke dank aan de Direktie voor de huldiging die zii mij bereid heeft, en voor het prachtige horloge, dat zij mij bij deze gelegenheid heeft aangeboden. Verder zijn wij bazen en mede-arbeiders (sters) van de naaierij zeer erkentelijk voor de mooie bloemen en cadeaus, die wij van hen mochten ontvangen. A. J. TER MAAT.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1958 | | pagina 19