2tóla<j jaatvetjadetini féen&ioenfion dó (fan het iHiekenjjondó en -ftf) de linji kaó 26 Op maandag 3 maart werd 's avonds in de leeszaal van het parkgebouw de jaarlijkse ledenvergadering gehouden van het Ziekenfonds, Pensioenfonds en de Afdelingskas, onder voorzitterschap van de heer H. Jordaan. Aanwezig waren 18 leden, waaronder 10 Bestuursleden van de verschillende fondsen, in zijn openingswoord zegt de Voorzitter ie moeten constateren, dat er behoudens in een bepaald geval, zoals vorig jaar, bij de leden weinig Belangstelling is voor deze vergaderingen. Achtereenvolgens worden het Ziekenfonds, de Stichting Pensioenfonds en de Afde lingskas behandeld. Ziekenfonds De notulen van de vorige vergadering als ook het jaarverslag en financieel verslag over 1957 worden zonder op- of aanmer kingen goedgekeurd. Wel wordt door enkele leden geïnformeerd of, gezien het gunstige saldo van het Aan vullende Ziekenfonds, enkele uitkeringen zoals voor brilmonturen niet verhoogd kunnen worden. De Voorzitter wijst er op, dat het saldo niet een overschot is van andere jaren, doch dat dit bedrag de rente is van het 50 ct.- fonds, dat vorig jaar opgeheven is. Z.i. is het beter dit bedrag als reserve te houden voor eventuele gevallen van verlengde uit kering voor ziekenhuisverpleging e.d. De leden zijn het er over eens, dat voor dergelijke kosten die het meest drukken, een reserve aanwezig moet zijn en dat die voorrang' moeten hebben boven brilmon turen. Hierop inhakend stelt de heer Voortman een voorstel van het bestuur aan de orde om de premie voor het Aanv. Ziekenfonds te verhogen van 10 op 15 ct. per week, om hiermee de niet-gedekte kosten voor sana- toriumverpleging voor indirect-verzekerden (huisgenoten) zijnde pl.m. f 4,per dag te kunnen dekken. De leden staan afwijzend tegenover dit voorstel omdat dit naar hun mening over gelaten moet worden aan die instanties, die dit tot nu toe ook voor hun rekening namen. De Voorzitter deelt mede, dat de aftreden- de leden, de heren J. Dangremond en F. Hanstede zich herkiesbaar hebben gesteld en dat verder nog één kandidaatlijst werd ingeleverd. De verkiezing zal gehouden worden op vrijdag 14 en maandag' 17 maart a.s. Stichting Pensioenfonds De notulen en jaarverslagen worden ong^B wijzigd goedgekeurd. De vraag hoe de pensioenrechten zijn van de oud-arbeiders die in de jaren 1948 en 1949 weer aangenomen zijn, wordt als volgt toegelicht: Deze personen ontvangen aan pensioen: a. een bedrag' per week gelijk aan 20 ct. per dienstjaar voor de tijd die ze voor hun ontslag bij Ter Horst Co. N.V. hebben gewerkt. b. een bedrag uit de Stichting' Pensioen fonds, berekend volgens art. 4 lid 2 van het reglement. Vervolgens wordt door een der leden op nieuw gevraagd naar de mogelijkheid om op de 65ste verjaardag' te pensioneren in plaats van halfjaarlijks. De Voorzitter zegt, dat dit voorstel in de vorige ledenvergadering is afgestemd om de daaraan verbonden extra kosten. Inge val men hierop wil terugkomen kan dit opnieuw aan de orde worden gesteld. Over de verkiezing' van enkele bestuurs leden deelt de Voorzitter mede, dat op 17 februari bij enkele kandidaatstelling zijn herkozen de heren J. Ehrenhard (lid^^ en H. Slettenhaar (plaatsvervangend lidl^J Afdelingskas De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Ook het jaarverslag over 1957 gaf geen reden tot op- of aanmerkingen en werd onder dank aan de secretaris goedgekeurd. Over de te houden bestuursverkiezing zegt de Voorzitter, dat de heren J. Dangremond, J. Ehrenhard en J. Harbers zich herkies baar hebben gesteld, terwijl de heer J. Troost als bestuurslid heeft bedankt. Nadere mededelingen zullen aan het eind van deze week in het bedrijf bekend ge maakt worden. Verder niets meer aan de orde zijnde dankt de Voorzitter de aanwezigen voor hun op komst en sluit hij de vergadering.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1958 | | pagina 26