IN MEMORIAM Tot ons leedwezen maken wij in dit nummer weer mel ding' van twee personeelsleden, die door overlijden van ons zijn heengegaan. Op 12 november j.l. overleed na een ernstige ziekte de Wed. H. H. NIEUWENHUISDEURNINK. Na het overlijden van haar man, waardoor zij al op jonge leeftijd weduwe werd, kwam zij in dienst van Ter Horst Co. N.V. om in de behoeften van haar gezin te voorzien. Een dubbele taak rustte toen op haar schou ders. Als spinster heeft zij haar werk tot grote tevredenheid van haar chefs verricht, terwijl zij ook door haar pret tige omgang aller achting genoot. Zeer jammer is het dat dit arbeidzame leven dat in hoofdzaak toch op het welzijn van haar gezin was ge richt zo vroeg werd afgesneden. Wij beschouwen haar overlijden als een groot verlies, doch veel zwaarder zal haar heengaan haar kinderen vallen, die haar grote steun en hulp zo node kunnen missen. God trooste haar kinderen en geve hun kracht om samen dit grote verlies te kunnen dragen. Zij mogen er van overtuigd zijn, dat wij aan hun moeder een prettige gedachtenis zullen bewaren. Zaterdag 24 november j.l. overleed na een zeer ernstige ziekte onze mede-arbeider A. J. NIEUWENHUIS. Nieuwenhuis was in ons bedrijf werkzaam als wever tot 4 juni 1956. Na een ziekte van enige maanden werd hij toen om gezondheidsredenen naar de Spinnerij over geplaatst voor lichtere werkzaamheden. Zowel in de Weverij als in de Spinnerij deed hij met grote plichts betrachting zijn werk. Het bedrijf mist in hem een goede arbeider en zijn medearbeiders een goede collega. Zijn nagedachtenis zal bij allen, die hem gekend hebben, in hoge ere worden gehouden. Onze gedachten gaan uit naar zijn getroffen vrouw en kinderen, die hij op zo jeugdige leeftijd moest achter laten. Wij wensen hun kracht en sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 9