Onze onvolprezen Nederlandse taal 6 wat op die leeftijd nogal eens voorkomt. Hij werkt dan slecht of misschien tegen de draad in. Geef zo'n knaap dan nooit een uitbrander in het bijzijn van anderen, doch praat met hem onder vier ogen. Niet als zijn meerdere, doch als vriend, als gelijke. In de meeste gevallen zult ge heel veel met hem bereiken en bij blijvende controle, of, zo men wil, bij blijvende vriendschap van zijn meerdere zal hij opgroeien tot een prettig en goed vakman. Leiding heeft onze jeugd steeds nodig en om hiervoor de juiste wegen te vinden is wel een zeer moeilijke opgave. Vooral na de oorlog hebben leidende instanties aange voeld, dat aan de opvoeding van de jonge mensen nooit genoeg aandacht besteed kan worden. Wij achten het een gelukkig ver schijnsel, dat dit in vele gemeenten is be grepen. Het verenigingsleven naar alle zij den heeft hier ook een nuttige taak te ver vullen. En dan zeker niet in de laatste plaats het bedrijfsleven. Uit de drang naar ontspanning is in de na oorlogse jaren ook onze revue geboren. Na dat onze directie in de winter 19451946 het personeel een ontspanningsavond had aan geboden, vroegen en kregen enige mensen uit de afdeling smederij het volgende sei zoen toestemming zelf iets voor hun colle ga's op touw te zetten. Aanvankelijk zou het worden een avondje van „allerlei", een lied je, een praatje, een voordracht, enz., doch al „smedende" werd het een revue. Enfin, de rest weet U, met uitzondering van één seizoen werd het ieder jaar een revue, bin nenkort de negende. Het voornemen bestaat, deze nieuwe revue ongeveer begin januari voor U op te voeren, dit jaar telkens op maandag- en donderdag avond. Namens de directie heeft ons gezel schap het genoegen de mensen uit onze fa briek en „De Kamgaren" tot een bezoek uit te nodigen. We krijgen dan eerst nog de „generale" voor leden van de sportvereni ging. Wij kunnen U wel zeggen, dat het ons een groot genoegen zal zijn wanneer wij U allen een prettige avond met wat ernst en veel luim kunnen bieden. Een mens mag en moet in deze tijden de zorgen wel eens even opzij zetten, de ouderen zo goed als de jeugd. Doch als U persoonlijk van de uitnodigi^k met een huisgenoot of eventueel familieMF als introducee geen gebruik zoudt willen maken, mogen wij U dan vriendelijk ver zoeken ook geen kaart aan te vragen. Wan neer U aanvraagt, moeten wij twee plaat sen voor U open "houden en elke open plaats kost geld. Dat kan alleen voorkomen wor den, als ieder ook werkelijk komt, die kaar ten aanvraagt. Omtrent de regeling zullen t.z.t. op de bekende plaatsen nadere mede delingen worden gedaan. Wij danken U bij voorbaat voor Uw mede werking. Namens de revuïsten(tes), H. V. Onze afdeling „Technische Inkoop" krijgt dagelijks ontelbare vreemde woorden te zien en te horen. Aanbiedingen uit verschillende Europese landen komen, ge vraagd en ongevraagd, dag in dag uit bin nen; hetzij in de post, hetzij door de tele foon, hetzij door bezoekers. Met andere woor den iets vreemds is deze afdeling heus wel gewend. Toch kan het nog altijd vreemder. Dat werd bewezen, toen er een schriftelijke aanbie ding op tafel kwam van iemand, die wel een goed-Nederlandse naam droeg, maar die duidelijk niet meer dan een smalend glim lachje overhad voor het gezegde „de liefde tot de moedertaal, is ieder aangeboren". Zijn brief halen we hiernaast aan, als af schrikwekkend voorbeeld van waar iemand verzeild kan raken, die taal en spelling met algehele minachting behandelt. Het brief hoofd en de ondertekening laten wij weg om de schrijver te sparen; om dezelfde reden vindt U twee plaatsnamen afgekort vermeld. En nuwie haalt er alle fouten uit Mis schien een kolfje naar de hand van de schoolkinderen, die Kerstvakantie hebben.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 6