HOLTEN Maak jelfi Uw ktulswootd-jauyjel a e i ij y 2 punten d g k 1 m n t 4 punten "b h p r S z 6 punten c f j q. w 8 punten ld: 21 Op de eerste foto ziet U de werklieden bezig met het storten van een kolom; ook de fun- deringsbalk is nog zichtbaar. Op de tweede is men bezig met de bekisting van de kop- pelbalk op goothoogte. De kolommen zijn hier reeds weer ontkist. Deze kolommen vormen de steunpunten van de grote dak liggers. De bouw is thans zo ver gevorderd, dat zeer binnenkort de dakliggers zullen worden aangebracht. Daar de liggers ongeveer 3.50 meter hoog en 40 meter lang zijn, moeten ze in drie gedeelten worden aangevoerd, zo dat nog al wat laswerk op de bouw moet worden verricht. Wij hopen nu maar, dat de winter ons voorlopig nog niet komt be zoeken. T. B. Over de voortgang van de bouw in Hol ten kunnen wij tevreden zijn nu het weer nog zo gunstig is voor dit jaar getijde. Nadat eerst de poeren waren gestort, zijn daarover de funderingsbalken aangebracht. De lichte muren komen namelijk alle op be- tonbalken te rusten. Op deze funderingsbal ken zijn later, ter plaatse van de poeren, de betonkolommen opgesteld. Bij het Rode Kruis in Den Haag liggen voor de puzzelaars 50 aantrekkelijke geldprijzen te wachten; in totaal meer gan f 5.000,in contanten. Wilt U één van "ie 50 prijzen winnen Als U er een paar uurtjes gezellig puzzelen aan besteedt, hebt U zeker een kans. Lees eerst nauwkeurig de voorwaarden hieron der en ga dan aan de slag. Veel succes 1. Vul de open vakjes in (volgens oude of nieuwe spelling) Met Nederlandse woorden (geen vreem de); Ingeburgerde woorden van vreemde oor sprong mogen ook gebruikt worden, maar echte Nederlandse woorden gaan voor. Geen aardrijkskundige namen; geen ei gennamen. Geen afkortingen; geen herhalingen; geen onbehoorlijke woorden. 2. Probeer daarbij een zo hoog mogelijk aantal punten te halen met onder staande waardering: 0 Tl V X Bijvoorbee DOEK 4 2 2 4 12 punten maar DOCH 4 +|2 8 6 20 punten Als totaal aantal punten geldt de waar de van alle letters iri de 60 vakjes, dus

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 21