Toon Uw van de wmm kinderen het schone natuur, ga de bossen in 20 Ondergetekende betuigt haar hartelijke dank aan de Directie, de bazen en arbeiders (sters) van Ter Horst Co. N.V. voor de blijken van belangstelling en de financiële hulp, die ze mocht ontvangen bij het over lijden van haar man. A. TIJHOF—NIJLAND. Ondergetekenden zeggen de Directie en de bazen en arbeiders!sters) van hun afdeling hartelijk dank voor de mooie fruitmand en het fruit, dat ze tijdens hun ziekte van hen mochten ontvangen. J. BELDMAN (Kalanderij). J. VOORTMAN (Naaierij). U zult er hier in Rijssen wel van opkijken, maar ons land is het meest bos-arme land van Europa. In de tijd van de Batavieren was het hele land bedekt met ondoordring bare wouden, behalve daar, waar de bodem te laag lag. Helaas heeft de ondeskundige ontbossing, de roofbouw, langzamerhand een einde gemaakt aan de ongerepte na- tuurbossen. De bevolkingsdichtheid nam steeds toe en de mensen gebruikten het bos voor het bou wen van huizen en voor brandstof. Er ont stonden niet alleen vruchtbare akkers en weiden, doch ook uitgestrekte dorre heide velden. Pas eerst ongeveer honderd jaar geleden werd met succes herbebossing op grote schaal aangepakt. Vooral de gewone grove dennen werden aangeplant. Deze den neemt de meest arme en droge grond voor lief en groeit snel. Vooral dank zij de Nederlandse Heidemaatschappij en Staatsbosbeheer, dik wijls met medewerking van particulieren, werden vele naaldbossen aangeplant. Echter moest men leren, dat deze eenzijdige bossen (alleen dennen) niet het nodige evenwicht in de natuur gaven. De houtopbrengst verminderde. Toen begon men pas in te zien, dat de levensvoorwaar den in een meer natuurlijk, gemengd bos met ondergroei van struiken en planten gunstiger zijn dan in de eentonige dennen plantages. In ons land zijn de gemiddelde regenval en de temperatuur heel gunstig voor de ontwikkeling van gemengd bos. Langza merhand kan men nu zien, dat de eenzijdige bossen vervangen worden door gemengd bos, waar loof- en naaldhout dooreengroeit. In dit gemengde bos is ook de dierenwereld veel rijker Schadelijke insecten krijgen hier weinig kans om zich tot een plaag te ontwikkelen, daar in dit natuurbos vele an dere dieren leven, die zorgen voor het even wicht in de natuur. In de Schepping vindt men het mooie ïA alles gelegd, zelfs in de herfst en in de wrnW ter zien wij de mooie bessen en siervruchten in fraaie kleuren afsteken. Er zijn bladhoudende heesters, de naalden van de naaldbomen zijn van een prachtig groen, of blauw. Hoe schitterend zijn ook de vele dennekegels. Sierend kan ook zijn het silhouet en de kleur van het kale hout, niet alleen bruine takken, maar soms rode of gele. En hoe prachtig zijn de verschillen de basten en schorsen van onze bomen. Soms diep doorgroefd, soms glanzend glad. Let er eens op, vooral nu dev natuur in win tertooi is. j E. v. d. g.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 20