Gedecoreerden U/ie voelt kietvoot? 18 Zijn er nog meisjes, die niet meer leerplich tig zijn en toch nog niet in de fabriek wer ken, omdat ze nog geen 15 jaar zijn en die hun tijd goed willen besteden Ze kunnen zolang naar de „Ter Horst"-Huishoudschool. Een prachtige kans voor de meisjes, die wat meer willen weten over alles wat met huis houden te maken heeft dan het meest op pervlakkige. Jullie leren daar goed naaien en goed het huishouden doen. Én het mooie is, dat je toch ook weer niet de hele week aan de school bent gebonden. Er zijn ge noeg vrije uren om je handen b.v. thuis uit de mouwen te steken. We zwijgen nog over de aantrekkelijke voor waarden, die aan het schoolgaan verbonden zijn. Inlichtingen over al deze dingen ver strekt de directrice van de Huishoudschool. Het komt hierop neer, meisjes van beneden de 15 jaar: jullie laten je heel wat ontgaan als je buiten de Huishoudschool je tijd nut teloos zoekbrengt. J. E. v. d. G. Weer kunnen wij in ons blad melding maken van een aantal personeels leden, die een Koninklijke Onder scheiding mochten ontvangen. Op 31 oktober werd de eremedaille aan on derstaande personen uitgereikt: wenste hun hartelijk geluk met de hoge Onderscheiding, die ze op deze dag moch ten ontvangen. De heer J. J. ter Horst hield een korte toespraak, waarin hij hen na mens de Directie dankte voor hun lange en trouwe Dienst bij Ter Horst Co. N.V. Onderste rij van links naar rechtsP. J. Dommerholt, J. D. ter Keurst, J. v. d. Maat, L. Hofman en J. Goossen. Tweede rij van links naar rechts: J. Harm- sen, H. Schapink, E. J. Poortman en J. G. Eshuis. Bovenste rij van links naar rechts: H. Al- tink, H. Nijkamp, B. Meijer, H. Dangre- mond, G. H. Smit en F. Hanstede. Om 11.15 uur 's morgens werden ze op het Kantoor door de Directie ontvangen. Deze Spreker zei, dat dd Directie het zich tot een eer rekent, dat weer zoveel werknemers van Ter Horst Co. N.V. deze hoge Onderschei ding hebben ontvangen en wenste hun toe, dat ze nog vele jaren deze versierselen in goede gezondheid mogen dragen. Na een gezellig samenzijn werd afscheid ge nomen, waarbij de heer Dangremond de Di rectie namens de gedecoreerden bedankte voor de prettige ontvangst en voor de waar derende woorden, tot hen gericht.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 18