Olympische Speten 17 Helaas wordt onze aandacht de laatste weken in beslag genomen door de som bere resultaten van botsende politieke machten. Wij worden daardoor afgeleid van andere gebeurtenissen in de wereld, die on getwijfeld onze belangstelling verdienen en die ons in deze duistere dagen nog enige vreugde kunnen schenken. Het is juist daarom, dat wij in ons perso- •eelsblad enige woorden willen wijden aan e Olympische Spelen. In navolging van de gelijknamige spelen der oude Grieken werd op initiatief van Baron Pierre de Coubertin in 1894 besloten de Olympische Spelen in moderne vorm te doen herleven. De organisatie, die met dit doel werd opgericht, hield voor het eerst in 1896 te Athene deze internationale sportwed strijden, waaraan alleen door amateurs kan worden deelgenomen. De opzet om in een vriendschappelijke sfeer de al lergrootsten in de sportwereld der ver schillende landen hun krachten te la ten meten, ondervond alom grote bij val. Iedere vier jaar werd een derge lijk sport-festival georganiseerd, resp. in 1900 in Parijs, in 1904 in St. Louis (V.S.), in 1908 te Londen, in 1912 te Stockholm, in 1920 te Antwerpen, in 1924 te Parijs, in 1928 te Amsterdam, in 1932 te Los Angeles (V.S.), in 1936 te Berlijn, in 1948 te Londen, in 1952 te Helsinki en dit jaar tenslotte te Mel bourne in Australië en daarmee voor het eerst op het Zuidelijk halfrond. Alle deelne mende landen hebben hun eigen Olympisch #omité, welk comité de normen stelt, aan elke prestaties de deelnemers minimaal moeten voldoen. Bovendien treft dit Comité de noodzakelijke maatregelen voor de uit zending van de nationale ploeg naar de Olympische Spelen, een taak die wij zeker niet moeten onderschatten. Uit de kranten hebben we dezer dagen kun nen volgen tot welke topprestaties de atle ten van de verschillende landen in staat zijn, maar het is wel eens aardig enige cij fers te leren aangaande de voorbereidingen, die voor dit enorme sportieve gebeuren ziin getroffen. Het Olympisch Comité bouwde nabij Melbourne een stadje voor de huis vesting van de deelnemers aan de 16e O.S. ter v/aarde van, ruim 23 miljoen gulden. Dit dorp, dat is aangelegd met prachtige plant soenen, is na afloop van de spelen bestemd tot Melbourne's nieuwste woonwijk. Een be drag van ruim 31 miljoen gulden werd be steed aan de bouw en de aanleg van een groot stadion, een zwembad en sportterrei nen. Het grote stadion, waarbinnen de meeste atletische en sportgebeurtenissen plaatsvonden, bood plaats aan 110.000 per sonen, 6.000 sportmensen en 10-15.000 gas ten werden thans in Melbourne gehuisvest, waarvan velen gastvrij onderdak vonden bij de burgers van de stad. Natuurlijk waren bij de Spelen ook vertegen woordigers van de pers aanwezig. Daartoe richtte men vijftig tijdelijke radiostudio's in, waarin 800 journalisten en 120 radio-ver- slaggevers hun voorlichtende arbeid konden verrichten. Melbourne, tot dusverre de jongste stad, die de grote eer te beurt is gevallen de Olym pische Spelen gastvrijheid te mogen ver schaffen, bood de bezoekers buiten de sport evenementen nog een keur van culturele manifestaties, terwijl de stad fraai versierd was en verlicht. Van de 89 landen die de doelstelling van de Olympische Spelen onderschrijven, nemen er 70 deel aan deze Olympiade, hetgeen op zichzelf reeds een record betekent. Het is erg jammer, dat het Nederlands Olympisch Comité moest besluiten dit keer verstek te laten gaan; de politieke toestand en de ge beurtenissen in Hongarije hebben aanlei ding gegeven tot een spontane reaktie in dit Comité, welke wij slechts kunnen respecte ren. Hoewel het te betreuren valt. dat onze sportmensen nu hun krachten niet konden meten met de vertegenwoordigers van an dere naties, zoals in vroeger jaren, zal de belangstelling voor de Olympische Süelen en haar nobele beginselen onder de Neder landers ongetwijfeld blijven bestaan. Van ganser harte hopen wij, dat ook Nederland in 1960 te Rome weetf present zal ziin en la ten we er ditmaal vrede mee hebben dat vele, in hoge nood verkerende, Hongaarse vluchtelingen geholpen worden met de gel den, die het Nederlands Olympisch Comité nu ter beschikking kon stellen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 17