/Stand! XPtie ootzaken van ongevallen ikwist HET NIET 14 Onder dit opschrift plaatsten we in „Het Anker" van oktober j.l. een geïllustreerd ar tikeltje. We eindigden dat met de vraag: „Wie kan zijn of haar gedachten een pak kende vorm geven, die de moeite van het publiceren in het volgende „Anker" waard is „Allerlei gedachten bestormen ons", hadden we daarvóór geschreven, „als we dit veilig heidsplaatje bekijken". Het is mogelijk, dat onze uitspraak iets te theatraal was en dat U daarvan bent geschrokken. Hoe het ook zij, van voornoemde storm van gedachten hebt U, lezend publiek, maar al te kenneiijk weinig last gehad. Of misschien, overmand door de vele indrukken bij de aanblik van de naargeestige ruïne,, was U buiten mach te U treffend te uiten. Of, denkbaar en ver geeflijk, onze slotvraag is aan Uw aandacht ontsnapt. Of maar deze mogelijkheid ge ven we alleen om volledig te zijn en niet om U te betichten het onderwerp „brand" liet U, althans op dat ogenblik, koud. Korter gezegd: we ontvingen maar één ant woord. De heer A. J. Bruins van het kan toor was de man, die de situatie redde, zoals hij dat ook bij een vorige gelegenheid deed. Hij schreef „vurig" te wensen, dat onze fa briek niet door brand getroffen zou worden. Wat hij in het plaatje zag, was het droevig resultaat van een onnuttige warmte, waarvoor we door aller oplettendheid ge^ spaard hopen te blijven. De drie oorzaken op dit plaatje voorgesteld, zijn ons allen wel bekend. Niet, omdat dit de enige ongevalsoorzaken zijn; er zijn er nog vele andere, maar deze drie komen zo vaak voor Aan de ene kant is dat droevig, omdat het betekent, dat er veel ongevallen plaats heb ben, die vermeden kunnen worden. Aan de andere kant: laten we optimistisch zijn en proberen te zien, wat we er uit kunnen leren. Als we dat doen, moeten we tot de conclusie komen, dat we zelf deze drie ongevalsoor zaken kunnen opruimen. Want„ik zag het niet" en „ik dacht er niet aan" zullen ons geen ongeval meer bezor gen, als we onze aandacht bij ons werk hou den en onze ogen de kost geven. Het geval van „ik wist het niet", is niet zo erg eenvou dig, maar er is altijd een oplossing voor te vinden. Ieder, die werkelijk belang stelt in zijn werk, zal ongetwijfeld de weg kunnen vinden om zijn vakkennis uit te breiden. Komt U voor veiligheidsproblemen te staan, dan zullen meer geroutineerden in het vak, bijvoorbeeld Uw chef of oudere medearbeiders, gaarne willen helpen. Het opruimen van deze drie oorzaken is geen eenvoudige opdracht. VEILIGHEIDSINSTITUUT A11 -37 Veel sleur en verkeerde gewoonten moeten hierbij overwonnen worden. De moeite, die U zich hierbij getroost, zal echter ongetwijfeld resultaten opleveren, namelijk minder kansen op ongevallen en dat betekent: Gezondheid voor Uzelf en welvaart voor Uw gezin.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 14