Kemvetqadeiinq 1 dd. 14 november 1956 I I1 12 Aanwezig de heren A. H. ter Horst, H. Jor- daan, B. Ligtenberg, H. Nieuwenhuis, Joh. Geerling, J. H. Seppenwoolde, G. Mensink, J. H. Nijland, M. Kreijkes, Joh. Waanders, M. Meijerink, D. Markvoort, J. H. Borghuis, G. J. Borghuis en G. W. Borghuis en de da mes L. Dreijer en H. Nieuwenhuis. Na opening door de voorzitter, de heer A. H. ter Horst, worden de notulen gelezen, die ongewijzigd worden vastgesteld. Hierna worden de vragen beantwoord, die in de vorige vergadering werden gesteld. Ie. Een verzoek om toeslag op het garen in Weverij „Beek" is met het desbetreffende Kernlid afgehandeld. 2, Een klacht over de warmte in de afde ling Batchingkamer „Bijvank" is in behan deling. Vervolgens dankt de heer A. H. ter Horst de Kern nog hartelijk voor het aandeel dat deze gehad heeft in de ontvangst, die hem en zijn vrouw bij hun thuiskomst is bereid. Spreker zegt, dat hij dit erg mooi heeft ge vonden en dat ook zijn vrouw deze ont vangst zeer op prijs heeft gesteld. Verder zijn er geen mededelingen en gaat men over tot de punten van bespreking. Ie. Aanvullingsfonds. De heer Nieuwenhuis deelt mede, dat voor het aanvullingsfonds als bestuursleden zijn aangewezen de heren M. Kreijkes, H. Ren- sen, G. Meenks en hijzelf. 2e. Overwerk ten bate van Hongaarse slachtoffers. De Kern vraagt of de Directie bereid is om de arbeiders!sters) in de gelegenheid te stellen om voor de Hongaarse slachtoffers één uur loon af te staan. Verder vraagt zij of het juist is, dat van het bedrag verkregen door overwerk, geen loonbelasting geheven wordt, terwijl bij normale inhouding dit be drag wel belastbaar is. De Directie zegt, dat zij graag gelegenheid zal geven om aan deze actie deel, te nemen. Wat de berekening betreft deelt zij mede, dat het inderdaad juist is, dat het voor dit doel door overwerk verkregen bedrag niet belastbaar is en dat hierover ook geen so- cialé premies geheven behoeven te worden. Bij inhouding van één uur loon op het nor male inkomen is dit wel het geval. Aangezien sommige Kernleden van mening zijn dat men liever een uur loon afstaat^ dan'een uur over te werken, stelt de Directi^ voor dat de Kernleden hierover nog eens de arbeiders polsen. Besloten wordt aldus te doen en zaterdagochtend weer bij elkaar te komen om hierin te beslissen. 3e. 6 minuten-overwerkregeling. De Kern geeft uiting aan haar teleurstelling dat volgende week de 6 minuten-overwerk- re ge ling moet stopgezet worden. Zij zou graag dit bezwaar aan de Arbeidsinspectie kenbaar maken. De Directie zegt, dat de werkgevers- en werknemersorganisaties dit geval in 't alge meen met de Arbeidsinspectie hebben be sproken. Hierbij is door de Arbeidsinspectie meegedeeld dat volgend jaar hiervoor geen overwerkvergunning zal worden gegeven. De Directie stelt voor om in elk geval te wach ten tot het begin volgend jaar, om ook eerst te zien wat de nieuwe C.A.O. betreffende de vakantie- en snipperdagen zal inhouden. 4e. Kwaliteitspremie De Kern komt met het voorstel, een kwal^j teitspremie in te stellen met het doel, de kwaliteit speciaal der weefprodukten zo hoog mogelijk op te voeren. In dit verband wordt opgemerkt, dat steeds gewaakt moet worden voor verhoging van de hoeveelheid der produktie ten koste van de kwaliteit. Directie en Kern zijn het er over eens, dat men zich steeds van zijn verantwoordelijk- beid in dit opzicht bewust moet zijn. De Directie vindt het prettig een dergelijk geval op deze manier van de Kern te verne men en met haar te bespreken. Dit punt zal zeker de bijzondere aandacht hebben. Wat betreft het voorstel om een kwaliteits-

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 12