Terugblik op no. 71 C^nze ^ometfoto-uredsttijd 10 Naar ons uit ironische vragen van deze en gene is gebleken, heeft „Het Anker" van oktober j.l. bij sommigen enige hilariteit gewekt. We zijn blijkbaar om zo te zeggen „leuk" geweest. Maar om U dade lijk gerust te stellenzonder enige opzet. Het is te danken geweest aan een harmo nische samenwerking tussen een inzender, onze drukker en de redactie, dat dit is ge beurd. Zeer ernstige lezers zullen menen, dat „te danken" moet worden vervangen door „te wijten", maar in dit geval scharen we ons aan de kant van de iets minder ernstige. Beschouw, geachte lezers, bladzij 20 van ons oktober-nummer. U ontwaart daarop o.a. een fraaie foto van spoorrails, die zich in vakantieverten verliezen. Deze foto is niet voor niets met een derde prijs bekroond. Het technisch vernuft van de inzender heeft bij de beoordeling van de jury mee geteld. Want wie zou het presteren, zoals hij, met zulk een vakmanschap te fotogra feren, dat de palen en bogen van de elek trische bovenleiding totaal niet te zien zijn? Wij hebben zelfs met onze neus op de foto gelegen om te zien, of toch niet ergens een stuk draad of een deel van een portaal zoals dat in spoorwegtaai heet te bespeu ren viel. Ja, we hebben er een vergrootglas bijgehaald, omdat we onze ogen niet kon den geloven, maar de palen en wat dies meer zij, waren en bleven weg. Knap werk Sla nu even terug naar pagina 16, lezers. Daar vindt U een stukje, getiteld „Holten", maar U zult hebben begrepen, dat er ge slaagdere titels te vinden waren geweest. We denken b.v. aan „Piggelmee" of „Klein Duimpje", of „Madurodam". We geloven dan ook, dat dit stukje sedert zijn verschijnen ijverig is voorgelezen aan de kleuters, zo te gen bedtijd. Genoemde kabouters en hun soortgenoten zullen, naar wij hebben be grepen, vrijwel zeker worden aangeworven voor onze nieuwe weverij. Zij zijn de enigen, die zich in hun element zullen voelen in een ruimte, waarvan de lengte 64 cm. bJ^ draagt en de breedte 40 cm., zoals uitdruip kelijk staat vermeld. Inzender Dam Wiechers zal ons deze schertsende toon wel niet euvel duiden. We hadden weliswaar vakantiefoto's van 1956 bedoeld, maar eer< feit is, dat we die bedoe ling niet heel scherp hebben uitgedrukt En onze drukker weet, dat we zijn ergste vijand kennenhet drukfoutenduiveltje. Hij zal er wel voor zorgen, dat zijn vijand ons een minimum aantal listen en lagen legt. heeft een winterse naklank. Er was n.l. een envelop met foto's van een deelnemer uit de fabriek tussen allerlei papieren gekomen en, waren ze nu slecht geweest, dan had er geen haan naar gekraaid. Maar ze waren stuk voor stuk goed en ook niet van enige jaren geleden, maar heet van de naald, spe ciaal voor de fotowedstrijd genomen. We moeten hier een voorgevoel van hebben gehad, dat wij bij gebrek aan beter geen eer ste prijs uitreikten. Met algemene stemmen van de jury werd nu één van de foto's die we hierbij afdrukken van G. J. Poort man, bekroond met de eerste prijs. Ook het gegeven was goed. Het stadje El- burg, nu nog met het IJselmeer op de ach tergrond, werd als onderwerp gekozen. De letters op de voorgrond geven U aan welke richting U hebt te gaan om op Urk te ko men. Deze foto zal dus over enige jaren al weer geven hoe het ééns was. Historie, maar met een nieuwe glorie, van land onttrokken aan de zee.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 10