UW» aamy 2>e jwaalven, dee leflint te Lcyyeln (St fltote tochen tayye- *ytoan cSttiekt ties ne wind cat oawt de itoyyel ^Je jent wal tjaaiiw oy teije cjoan 17 t emmet i* ill wiet (in- n- ein-e ~Vunt Jat jik newke* hcj laten jeen yuiej Lie It wiet oawt de letifle laene J\]ofl n yoat *oldoatn *taat oy de leeit. (St dan i* n Loatjjoflanfl* oy haane Vat <jeet de tied tocL met fleweeld. At omniet, n leawn— wiej moatkt met ska c^d)ew t con* te mooi Itaddn vnnt e*teeld. Joe h Loomy ooL n heaths met woatme kL ten *ynlt et vlamn in t eekenhoolt c=2)e hoy ye ll;{I oaw meet neet ttnten <=J-* t jonmet wik en wiej wot cold. Gerrat van Drees

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 17