Ouderdomspensioen krachtens de Ollgemene Ouderdomswet -(dcjandcL ]&<itkjel>ou.w 14 De Directie van de Nutsspaarbank Almelo schrijft ons als volgt: Zoals U bekend is, zullen begin 1957 de eerste uitkeringen plaats vinden op grond van de Algemene Ouderdomswet. Deze wet bepaalt, dat alle 65-jarigen een bodem-pen sioen ontvangen van f 67,per maand voor 1 persoon en van f 111,50 per maand voor echtparen, waarvan de man 65 jaar is. De uitbetaling geschiedt op het postkan toor op een vaste dag in de maand. Wie die dag niet geweest is moet een maand wach ten. De Nutsspaarbank te Almelo met haar bij kantoren te Wierden, Rijssen, Nijverdal, Vriezenveen en Coevorden is echter bereid het U toekomende bedrag voor U in ont vangst te nemen. Indien U zulks wenst, hebt U niet anders te doen, dan het formu lier, dat aan alle 65-jarigen en ouderen door de Spaarbank zal worden toegezonden, in te vullen en vóór 25 augustus a.s. bij de Spaarbank in te leveren. Is U iets niet dui delijk, dan helpt de Spaarbank U gaarne bij de invulling. De voordelen voor U zijn: 1. U bespaart zich de maandelijkse gang naar het postkantoor. 2. Zo lang U het geld niet voor onmiddel lijk gebruik nodig hebt, draagt het de normale spaarbank-rente. 3. U kunt te allen tijde op de spaarbank naar behoefte geld uit Uw tegoed op nemen, hetzij in contanten, hetzij op Uw giro-rekening. Wel dient U eraan te denken, dat het bo dem-pensioen door het Rijk in één bedrag met eventuele andere maandelijkse uitke ringen wordt uitbetaald. Men zal dus even tueel of het hele bedrag zelf op het post kantoor moeten halen, of het hele bedrtj^fc door de Spaarbank moeten laten innen. Hebt U het geld steeds terstond geheel voor het dagelijks levensonderhoud nodig, dan hebt U het uiteraard sneller tot Uw beschik king, als U het zelf direct int. Denkt U hierover eens na, dan weet U, wat U moet doen, wanneer U het formulier van de Spaarbank ontvangt". Donderdag 6 september: Vergadering van de afdeling Overijssel van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers. De leden van deze Unie besteden veel van hun vrije tijd aan sociaal werk; in 't bij zonder geven zij zich de moeite om, waar zich de gelegenheid daartoe voordoet, het leven van ouden van dagen te veraange namen. Plaatselijke Correspondente van de Unie is Mevrouw MüllerMüller. Zaterdag 8 september: Uitgaande van de wandelvereniging W.I.O.L. zal er een concert gegeven worden in het Volkspark. Dinsdag 2 oktober: 's middags en 's avonds modeshow van de firma Wed. A. ter Harmsel. Maandag 8, dinsdag ,9 en donderdag 11 oktober stelt de Bloedtransfusiedienst van het Roo- de Kruis evenals vorige jaren de gelegen heid open bloed af te staan ten behoeve van de lijdende mensheid. Nadere bijzonder heden van de regeling zullen tijdig, o.a. in het Rijssens Weekblad, bekend worden ge maakt. Secretaresse van het Roode Kruis is Me vrouw S. ter Horstvan Dorp. E. H. B.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 14