*Toto- ttijd. 0"nze va.lccLn.tie- fétofiïcicLt J ff O 20 \oor de meesten van ons is de vakantie de tijd bij uitstek voor het maken van foto's. We trekken er dan op uit en we plegen voor die gelegenheid een filmpje in ons toestel te doen. De opzet is dan om bijzondere plek jes en aardige tafereeltjes op de gevoelige plaat vast te leggen, zodat we nog jaren na deze vakantietocht aan de hand van enige foto's herinneringen kunnen ophalen aan de zomer van 1956. We hopen, dat ook dit jaar weer velen er op uit zullen trekken, gewapend met hun camera, en dat het weer ons in de gelegen heid zal stellen om vele en goede opnamen te maken. Het is namelijk onze bedoeling- om deze zomer een fotowedstrijd te organise ren voor onze personeelsleden. Wij nodigen U daarom uit Uw beste foto's in te sturen aan de Redactie van „Het Anker". Een jury, bestaande uit Mejuffrouw N. Vink en de he ren M. Jansen, M. Kreykes (Boomkamp) en G. J. Ligtenberg (Magazijn), zal uitma ken, welke inzendingen in aanmerking ko men voor de drie geldprijzen, die de Di rectie hiervoor heeft beschikbaar willen stellen. Hierbij zal gelet worden op: Loterij ten bate van de Kankerbestrijding. Het doet ons genoegen te kunnen medede len, dat op lot nr. 8818 een prijs is gevallen. De gelukkige winnaar wordt verzocht het le. De foto-technische hoedanigheid van de foto. 2e. De keuze van het onderwerp. M 3e. Het „bijzondere" van de foto. Ogenschijnlijk stellen we dus hoge eisen aan onze amateur-fotografen, maar bij na dere beschouwing valt dat nog wel wat mee. Met een gewoon boxje kunt U een behoor lijke foto maken en de punten 2 en 3 zijn onafhankelijk van het apparaat, doch ge heel afhankelijk van de persoonlijke smaak. De gebruikelijke portretten van „wij met ons vieren" behoeft U beslist niet in te zen den. Wij azen op doorkijkjes, dorpsstraat jes met bijzondere lichteffecten, landschap pen en eventueel „close-ups". Als U personen fotografeert, laat ze dan lie ver niet „poseren". U bereikt de beste resul taten met foto's van mensen, die „in aktie" zijn. Probeer het maar eens en stuur ons Uw af drukken voor 15 augustus a.s. Ding mee naar de prijzen van f 10.—, f 5.— en f 2.50. De bekroonde foto's zullen in „Het Anker" worden gepubliceerd. Veel succes lot op de Sociale Afdeling te willen inleve ren, zodat voor uitreiking van de prijs, een levensmiddelenpakket, kan worden zorgge dragen. De grootste rijkdom heeft hij, die arm is aan begeerten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 20