1956, 13 p 15 juli was het 350 jaar geleden, dat in Leiden Rembrandt werd gebo ren als zoon van een molenaar. Zijn veelbewogen leven en zijn roem als Neder lands grootste schilder zijn ons allen be kend uit de vaderlandse geschiedenis,waar in hij naast De Ruyter, Vondel en Johan de Witt een belangrijke plaats inneemt. Van zijn kunstwerken zijn talrijke repro- dukties vervaardigd en het herhaald bewijs van ongeëvenaarde grootheid wordt eens te meer geleverd door de toepassing van zijn naam in straatnamen, Rembrandt-theaters ;n dergelijke, terwijl reklame-ontwerpers niet terugdeinzen voor het gebruik van namen ^n afbeeldingen op de verpakking van siga- ^Bbn, snoepgoed etc. etc., die de herinnering Uevend houden aan zijn persoon en werk. Al zal deze vorm van eerbetoon niet ieder een uit het hart gegre pen zijn, zeker is het, dat oprechte bewon dering voor het genie Rem brandt in Ne derland en ver daarbuiten sterk voortleeft. En dat, terwijl deze figuur zijn inspiratie opdeed in een tijd, welke voor onze begrippen zo ondoorgrondelijk ver achter ons ligt. In onze moderne eeuw, waarin de ontwikkeling van de techniek de stoutste verwachtingen heeft overtroffen, weet de 17-eeuwse schilder ^ms nog steeds te boeien. Zijn taferelen zijn knap van compositie en kleur, dat ze de eeuwen hebben getrotseerd en nog steeds tot onze verbeelding blijven spreken. Bekend is vooral het bijzondere lichteffect dat Rem brandt in de meeste van zijn schilderijen heeft weten te bereiken en dat zijn figuren tot leven schijnt te brengen. Het is vooral deze techniek geweest en daarnaast zijn ver dere opvattingen, die hem overigens bij zijn tijdgenoten in ongenade hebben doen val len. Zijn wijze van schilderen werd revo lutionair genoemd en ondervond derhalve veel kritiek. Dat zijn artistieke inzichten inderdaad van een bijzonder gehalte waren is inmiddels wel bewezen, want tot op de huidige dag heeft geen enkele andere schil der zijn werk kunnen evenaren. Jammer is het echter, dat Rembrandt, na zijn aanvankelijke successen, steeds meer tegenstanders kreeg, waardoor hij tenslotte tot armoede werd gedoemd. Het persoonlijk leven van de schilder heeft slechts een be trekkelijk korte periode van voorspoed ge kend; als jong portretschilder geniet hij reeds spoedig algemene bekendheid en zijn huwelijk met Saskia schenkt hem aanvan kelijk veel geluk. Reeds spoedig keert echter 't getij. Uit dit huwelijk worden vier kinderen geboren, waarvan echter alleen Titus, de jongste, mocht overblijven. Een jaar na de geboorte van deze zoon overlijdt echter zijn vrouw. Enige jaren la ter huwt Rem brandt met zijn huis houd ster, Hendrickje Stoffels, die hem in 1654 een dochtertje, Cornelia, schenkt. Door schulden daartoe genoodzaakt moet Rem brandt in 1656 afstand doen van zijn boe del, waaronder zich vele schilderijen be vinden van andere meesters. Na de verkoping van alle goederen begin nen Hendrickje en Titus een kunsthandel, waarvoor Rembrandt zich verplicht ter del ging van de oningeloste schulden en in ruil voor zijn levensonderhoud, al zijn schil derijen hieraan af te staan. In 1662 over lijdt ook Hendrickje Stoffels. In 1668 trouwt Titus met Magdalena van Loo en in dat zelfde jaar sterft Titus. Nadat zo op één na al zijn naasten hem zijn ontvallen, overlijdt op 4 oktober 1669 deze grote schider zelf. De tegenspoed en het verdriet hebben niet nagelaten invloed

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 13