asclitecLenti A/ylon Z?<e Hen taalt iroot meneet -Qui* 11 Deze foto spreekt voor zichzelf Meneer Auke, blij verrast, herkent een wintersport motief en een goede taart. Deze taart werd door de leerlingen van de Huishoudschool zelf gemaakt. lhoewel wij in ons bedrijf dag in dag- uit de naam „jute" horen noemen en we er steeds mee te maken hebben, is het wel eens aardig ook iets te weten te ko men over „nylon", een vezel of draad, welke langs chemische weg na vele en langdurige onderzoekingen is „uitgevonden". In onze moderne samenleving zullen er weinig men sen zijn die de naam „nylon" niet kennen en we mogen gerust zeggen, dat er geen moderne vrouw meer te vinden is, die het oneens is met de uitspraak, dat nylon een van de belangrijkste vindingen is van deze eeuw. Wie de naam „nylon" hoort, denkt in de allereerste plaats aan ragfijne dames kousen en damesstoffen, welke in de tex tielbranche worden vervaardigd. Doch ook «p andere gebieden heeft nylon zich reeds en sterke positie veroverd. De verwoede hengelaar denkt aan zijn sterke nylon vis snoer, de watersportliefhebbr droomt van nylontuigage en menig oorlogsvlieger heeft zijn leven te danken aan de parachute, ver vaardigd van heel dicht geweven nylon. Van nylon kennen we: bespanning van ten nisrackets, kabels voor de zeesleepvaart (sterker dan stalen kabels), tandenborstels, canvas voor autobanden, bekleding van stoelzittingen, en nog wel tientallen, ja hon derden andere artikelen van het wonderpro- dukt „nylon" vervaardigd. Miljoenen men sen over de gehele wereld gebruiken het en zijn er allen meer dan tevreden over, zonder zich te realiseren welk een moeite en zor gen het heeft gekost alvorens het artikel „nylon" rijp was om in het dagelijks leven toegepast te worden. En dat, terwijl een vijftiental jaren geleden de naam „nylon" nog maar nauwelijks bestond -Ja, niemand had durven verwachten, dat nylon, op 28 februari 1935 te voorschijn werd getoverd in de laboratoria van Du- pont de Nemours Co. in Amerika, de we reld zo stormachtig zou veroveren. Meer dan vijf jaar van ernstige studie en onder zoekingen vergde het, voordat het nylon uit het laboratorium loskwam en zijn plaats vond op de toonbanken van de textielwin kels. Vijf jaar vol teleurstellingen, waarbij menigmaal de verzuchting werd geslaakt, dat het onbegrijpelijk was, dat Dupont nog langer tijd en geld aan dat in den beginne onhandelbare artikel „nylon" verknoeide. Gelukkig werd aan dit pessimisme geen ge hoor gegeven, anders waren wij mensen van de twintigste eeuw verstoken gebleven van alle gemakken en voordelen welke ny lon ons heeft gebracht. Het is daarom, dat wij in de aanhef schre ven, dat het wel dienstig zou zijn iets meer te weten over de wordingsgeschiedenis van dit artikel nylon en de volgende keer hopen we hierover iets meer te vertellen. De stof hierover is zo uitgebreid, dat het niet on mogelijk is in de komende „Ankers" hier aan meer artikeltjes te wijden. G. W.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 11