ik ik 12 ook wel verdiend. Duizenden garenbomen werden door hem voor de Weverij klaarge maakt om tot doek verwerkt te worden. Nog altijd doet hij dit werk met plezier en tot tevredenheid van zijn superieuren. De heer Jordaan, die hem namens de Di rectie dank bracht, voor zijn lange en trou we dienst, liet dit in zijn toespraak uitko men. Spreker zegt, dat de Directie zijn werk gewaardeerd heeft, waarvoor zij hem als erkenning een gouden horloge aanbiedt. Immink zegt zeer vereerd te zijn met dit mooie cadeau en blij te zijn, dat hem op deze wijze hulde is gebracht. functie werkzaam is en tot volle tevreden heid van de Directie zijn werk verricht. Op het kantoor werd Gerritsen door de Di rectie ontvangen, die hem hartelijk geluk wenste met zijn jubileum. De heer A. H. ter Horst dankte hem voor het werk dat hij eerst als arbeider en later als baas met grote toewijding voor Ter Horst Co. N.V. heeft verricht. Spreker bood hem hierbij een gouden horloge aan met de wens, dat hij dit jubileumgeschenk nog lang in goede gezond heid zal mogen dragen. Gerritsen dankte de heer Ter Horst voor de hartelijke worden tot hem gesproken en de Directie* voor het mooie cadeau, dat hem was aangeboden. A. J. GERRITSEN vierde op 6 maart zijn gouden jubileum. Reeds op 12-jarige leeftijd trad hij in dienst bij de fa. Ter Horst Co. en begon zijn loopbaan in de Spoelerij. In 1908 werd hij verplaatst naar de Weve rij om het weversvak te leren. Om zijn tech nische capaciteiten te ontwikkelen werd hij in 1918 in de Smederij geplaatst. Na onge veer twee jaar hier gewerkt te hebben ging hij terug naar de Weverij, waar hij als repa rateur werd aangesteld. In 1935 werd hij gepromoveerd tot baas in Weverij „Beek", waar hij nog altijd in deze Op 6 maart 1956 vierde ook G. J. TEK BERGE zijn 50-jarig jubileum. Na enige js« ren in de Spoelerij te hebben gewerkt, kwanr hij in de Weverij om daar het weversvak te leren. Momenteel is hij nog in deze afde ling als wever werkzaam. Met accuratesse en plichtsgetrouwheid heeft hij altijd tot volle tevredenheid van zijn chefs zijn ar beid verricht. Op het kantoor werd hij door de Directie gehuldigd, die hem bij monde van de heer A. H. ter Horst dank zegde voor zijn vele

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 12