KERNVERSLAG Bi/ de frontpagina 3 d.d. tl januari 1956 Aanwezig de heren A. H. ter Horst, H. Jor- daan, B. Ligtenberq-, H. Nieuwenhuis, Joh. Geerling, J. H. Seppenwoolde, G. Mensink, J. H. Nijland, M. Kreijkes, Joh. Waanders, M. Meijerink, J. H. Borghuis, G. J. Borg huis G. W. Borghuis en de dames L. Dreijer en H. Nieuwenhuis. De Voorzitter heet de aanwezigen welkom op deze eerste vergadering in 1956 en wenst allen een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar toe. «Verder heet spreker in 't bijzonder welkom J.et nieuwe kernlid Borghuis, dat met de laatste verkiezing als vertegenwoordiger voor de afdeling Bakkerij werd gekozen. Spr. hoopt, dat ook met Borghuis goed zal worden samengewerkt en dat hij veel nut tig werk in het belang van het bedrijf zal mogen verrichten. Door de Kern wordt nog even het geval Zonnebelt aangehaald. De Directie zegt, dat de behandeling van dit geval zelfs in overleg met de Kern is ge- oeurd en dat het verslag hierover naar waarheid is opgenomen. Zij beschouwt deze zaak als afgehandeld. Antwoorden op de vragen die in de vorige vergadering werden gesteld. Ie. Een vraag naar de verletv.ergoeding bij bedrijfsstoring is niet afgehandeld om- De strenge winter van 1956 zal zeer zeker «bij velen van ons nog lang in de herinne- ng blijven hangen. Ongetwijfeld zullen ve ren de lasten van de ongekend lage tempe ratuur hebben ondervonden, maar toch zul len ook zeer velen ontspanning hebben ge vonden in de sneeuw en op het ijs. Kortom, de strenge winter van februari 1956 drukt zijn stempel op de periode, waaraan dit nummer van het „Anker" is gewijd. Van daar dan ook deze winterfoto, die ons eraan herinnert dat dit seizoen, behalve kou en narigheid, ook nog wel z'n mooie zijde heeft. Overigens hopen wij met U op een spoedige zachte lente. dat één der vakbonden zich hiermee nog bezig houdt. 2e. Het verzoek, om bij de ingang van de rijwielstalling „Boomkamp" verlichting- te maken, is doorgegeven. 3e. Van het verzoek om de jasschorten iets ruimer te maKen is notitie genomen. Eén en ander is met de leverancier be sproken, cue met dit verlangen rekening- zal houden. verder is het mogelijk, dat een overall of jasschort, die Dij het passen te klein is, geruild kan worden. 4e. voor het plaatjespoetsen in de afdeling öpmnenj worat een anaere oplossing gezoem, waarmee men ooic ae Klacht van ae meisjes noopt op te vangen. Veraei zegt ae infectie, dat voor i9oo weer verscnnienae srnpperaagen gereserveeru moeten worden. Zij verzoeKt de üernieden om uit onaerlmg eens te bespreken en op ae volgende vergadering hierover met een voorstel te komen. Betrenende üe faorieksvakantie wordt mee- geaeeia aat aeze voor dit jaar is vastgesteld van zz2b juli. Over uitbreiaing van de va kantie is nog niets met zekerheid te zeggen, ingeval van uitbreiding van vakantie heeft ae Arbeidsinspectie reeds doen weten, dat aan zeer waarschijnlijk geen vergunning- meer zal worden gegeven voor de 6 minuten overwerkregeling. In afwachting van hetgeen over de vakan tieregeling besloten wordt, stelt de Directie voor om evenals vorig jaar de arbeiders in de gelegenheid te stellen een Vs snipperdag te nemen. Betreffende het bericht over ter Horst Co. N.V. in „Unitas" deelt de Voorzitter mede, dat men van de vakbond een schrijven heeft ontvangen, dat deze zaak in behande ling is genomen. Na deze mededelingen gaat men over tot het bespreken van de agendapunten. Allereerst wenst Nieuwenhuis, namens de Kernleden, de Directie en het personeel Gods zegen toe voor 1956. Vervolgens heet spreker het nieuwe Kern lid Borghuis hartelijk welkom, hopende op een goede samenwerking. Betreffende Lankamp zegt spreker dat het

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 3