12 Op het kantoor werd hij door de Directie gehuldigd met zijn jubileum. De heer J. J. ter Horst dankte hem namens de Directie voor al het werk, dat hij gedurende een hal ve eeuw voor Ter Horst Co. N.V. heeft gedaan en bood hem als waardering daar bij een gouden horloge aan. gouden horloge aan met de wens, dat hij dit nog lange jaren zal mogen dragen als een herinnering aan deze dag. Verder wenst de Directie Goossen, die al geruime tijd we gens ongesteldheid thuis is, een spoedige algehele beterschap. Slagman, de heer Ter Horst beantwoor dende, zei zeer vereerd te zijn met dit ge schenk. Hij heeft hier altijd met plezier gewerkt en zal tevens een prettige herinne ring aan deze dag bewaren. J. W. GOOSSEN Goossen was op 14 februari j.l. 50 jaar aan het bedrijf verbonden en heeft bijna al deze jaren in de afdeling Batchingkamer gewerkt. Hoewel hij ook met de andere werkzaamheden in deze afdeling op de hoog te was, werkte hij toch meestal als batcher. Dit werk deed hij met grote nauwgezet heid. Niet alleen zijn chefs spreken hier over met lof, doch ook de arbeiders, die zijn productie te verwerken kregen. In decem ber 1953 werd hij op doktersadvies overge plaatst naar de buitenploeg, waar hij ook zijn werk tot grote voldoening van zijn chefs verricht. Door de Directie, die hem op zijp jubi leumdag ontving, werd hem hiervoor op hartelijke wijze dank gebracht. De heer Jor- daan bood hem namens de Directie het G. J. ROZENDOM Voor Rozendom was zijn 50-jarig jubileum een dubbel feest, omdat hij tegelijkertijd de zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau ontving. Nadat hij op het Gemeen tehuis door de Burgemeester gedecoreerd was, werd hij op de Directie ontvangen door de heren G. W. ter Horst en H. Jor- daan, die hem met deze hoge onderschei ding hartelijk gelukwensten. De heer Jor- daan zei, dat door toevallige omstandighe den de heren J. J. ter Horst en A. H. ter Horst en de Directie van de Kamgarenfa-( briek niet aanwezig konden zijn. Namens de Directie van Ter Horst Co. N.V. dankte de heer Jordaan hem voor het vele en goe de werk dat hij voor het bedrijf hier heeft verricht. Spreker zei, dat in overleg met de Directie van de Kamgarenspinnerij beslo ten is hem namens beide Directies het ju bileumgeschenk aan te bieden als waarde ring voor zijn lange en trouwe dienst. Rozendom zei zeer erkentelijk te zijn, dat hij op deze wijze toch zijn 50-jarig jubileum heeft kunnen vieren en dankt

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 12