JZoclate vootyenïnjen 8 de kneep. En daar zal zeker in menig gezin een hartig woordje over gesproken zijn. Jongens, die in de wereld aan de slag willen gaan, komen meestal niet rechtstreeks van moeders pap pot. Overdag bevolken ze de schoolbanken, en omdat ze op de lagere school op zeker ogenblik uitgekeken zijn, zullen dat in veel gevallen de banken van een ambachtsschool zijn. Ze krijgen daar een degelijke opleiding van enige jaren en als ze tenslotte slagen en het diploma in hun zak hebben, kunnen ze met recht trots zijn op het bezit ervan. Het stempelt hen tot mensen, die hun werk behoorlijk zullen weten te doen; tot mensen ook, die dat werk met inzicht en plezier zullen verrichten. Toch, wanneer het op het kiezen van een werk kring aankomt, zullen velen hun mogelijkheden te beperkt zien. Hun bepaalde vakdiploma leidt hen, naar ze menen, alleen naar dat bepaalde vak. Basta, daarmee uit. Zulke dingen worden eigenlijk nooit uitgesproken, maar als je er toevallig eens over komt te praten, blijken heel wat jongelui en ook wel ouderen in die geest te denken. Ze zien niet in, dat aan een dergelijke gedachtengang een groot nadeel is verbonden. Op die manier sluiten ze zichzelf namelijk uit van kansen, die op andere plaatsen voor hen aanwezig zijn. Of zou niet een fabriek, waar werk van velerlei aard wordt ge daan, prijs stellen op flinke jongens met vakop leiding Natuurlijk worden juist zulke jongens daar ten zeerste gewaardeerd. Ja maar, ik heb toch voor bankwerker geleerd Wat moet ik dan bijvoorbeeld in een jutefabriek beginnen? Dan heb ik mijn roeping toch gemist?" Zo een vraag is een kolfje naar de hand van degenen, die jaren in onze fabriek werken en daar dus thuis zijn. Zo een Ter Horst-man zal de aarze lende jongen duidelijk maken, dat je in een jute fabriek op allerlei posten ook vakman bent. Iets, wat misschien iemand zonder scholing niet zo vlug inziet, maar wat juist jongens van een ambachts school in de praktijk dadelijk door hebben. Zulke jongens gaan begrijpen, dat je er op den duur een vakmanschap opdoet, dat niet onderdoet voor dat van een bankwerker. Hun vakopleiding zal hun bovendien een ruggesteun zijn, die velen moeten ontberen. Wat ze op school hebben geleerd, komt hun in meer dan één opzicht bijzonder van pas. Ze kunnen er vakmanswerk doen en er zich ge lukkig bij. voelen in het besef, dat ze een taak uitvoeren die belangrijk is en die lang niet iedereen aan kan. En hebben ze hun roeping gemist Dat roept de vraag op was het hun roeping bankwerker te worden, om bij ons voorbeeld te blijven De oud gediende van Ter Horst zal hierop zeggen jullie hebben je schooltijd zo nuttig mogelijk besteed, en je moest nu eenmaal een keus maken. Roeping" is slechts weinigen gegeven. De kwestie is eerder wat maak je van je kansen En in een jutefabriek liggen goede kansen. Bedenk daarbij wie het eerst komt, die het eerst maalt M En tenslotte, uitgesproken of niet uitgesproken^ „Wat levert het op Natuurlijk, iedereen werkt om zich te kunnen bedruipen, en waarom zouden we het dus niet openlijk hebben over de „centen" die er aan verbonden zijn. Omdat geen twee ge vallen helemaal gelijk zijn, kunnen we niet met algemeen geldende voorbeelden aankomen. Alleen dit onze jutefabriek kan bekwame jongens ge bruiken. Het ligt dus voor de hand, dat dit zoveel mogelijk tot uitdrukking komt in de beloning van hun werk. - Nog een laatste tegenstreven „Bij een baas zal ik wel meer verdienen De gebruikte woordjes „zal" en „wel" geven al aan, dat ze hier op los zand bouwen. Mensen uit de praktijk zullen hun dat dan ook kalm duidelijk weten te maken, met cijfers die spreken. November In deze maand werden in 19 gezinnen gezinsver zorgsters geplaatst met een totaal van 167 dagen. Hiervoor werd door de arbeiders betaald een be drag van 65.31. Aan 40 gepensioneerden werd een verjaarsbezoek gebracht. 7 zieke personeelsleden werden bezocht. December In deze maand werden in 18. gezinnen gezinsver- zorgsters geplaatst met een totaal van 175 dagen. Hierboven werd door de arbeiders betaald een be drag van 87.50. Aan 39 gepensioneerden werd een verjaarsbezoek gebracht. 23 zieke personeelsleden werden vóór de Kerst dagen bezocht. Badhuis. In het 4e kwartaal 1955 werden resp. de volgende aantallen baden genomen 40ste week 1693 41ste week 1661 42ste week 1555 43ste week 1541 44ste week 1612 45ste week 1586 46ste week 1516 47ste week 1484 48ste week 1503 49ste week 1567 50ste week 1685 51ste week 1403 52ste week 1534

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 8