WandeUpott 6 direkt kan helpen door één of meer van deze per sonen te waarschuwen. Om organisatorische redenen zijn twee personen als hoofd E.H.B.O.-er aangewezen, t.w. H. Bakker (Kantoor) H. Slettenhaar (Portier „Beek") Verder H. Meijerink (Kamgaren) G. W. Baan (Batchingkamer) J. Ligtenberg (Spinnerij) G. J. v.d. Belt (Spinnerij) G. J. Nijsink (Spoelerij) G. Smit (Naaierij) W. Gerritsen (Naaierij) Mej. G. Zwoferink (Spinnerij) G. Voortman (Weverij „Beek") A. ten Hove (Magazijn) J. W. Pongers (Spinnerij). Thans is weer een tweede groep bezig met een E.H.B.O.-cursus te volgen in het raam van de Bedrijfszelfbescherming. Hiervoor was het nodig, dat het aantal E.H.B.O.- ers werd uitgebreid. Wij hopen, dat ook deze cur sisten de moed kunnen opbrengen de cursus te voleindigen. We mogen niet vergeten te vermelden, dat de genen die hieraan meewerken, dit hoofdzakelijk in hun vrije tijd doen, hetgeen wij zeer waarderen, temeer omdat het doel van naastenliefde getuigt. Deze cursus wordt gegeven door Dr. Oosthoek. Jammer is het, dat sommigen de laatste tijd zijn weggebleven. Voor het examen is echter vastgesteld dat men een bepaald aantal lessen moet gevolgd hebben om voor het diploma in aanmerking te komen. Mogen wij deze personen hierop nog even attenderen, vooral daar de cursus al aardig opschiet en over enkele maanden reeds afgelopen zal zijn. Enkele weken geleden maakten wij de hierbij af gedrukte foto's van deze groep, terwijl ze bezig was met praktische oefeningen. Wij constateerden dat de les met grote belang stelling werd gevolgd en hebben alle hoop, dat ook zij straks hun gestelde doel zullen bereiken. évergeefs hebben we uitgezien, in de dag bladen en sportpers, naar een verslag van de belangrijke vergadering, die op 31 novem ber j.l. te Rijssen is gehouden. We doelen op de protestvergadering van de ontevreden groep der aandeelhouders van de N.V. Rijssense Wandelsport „W.I.G.G.I.B. („Wandelen is goed, geld is beter"). Deze N.V. beoogt de exploitatie van sportverrichtingen van wandelaarsters in de ruimste zin van het woord. Deze zin bleek echter de leden van de ontevreden fractie der aandeel houders lang niet ruim genoeg. Omdat blijkbaar de pers het beroepswandelen dood wil zwijgen, willen we trachten U hier van het gebeurde een beeld te geven. Met nadruk werd gewezen op de sterk gedaalde winst van „W.I.G.G.I.B.", een opzienbarend feit, indien men bedenkt, dat deze Rijssense beroeps- wandelaarsters nog geen wandeltocht hebben ver loren, als we ons zo huiselijk uit mogen drukken. Integendeel, alle tochten, tours, wedstrijden, en wat dies meer zij, werden steeds door onze dappere plaatsgenoten met vlag en wimpel gewonnen. En daar bleek nu juist de schoen te wringen Het publiek wil wedstrijden met spanning zien en niet iets, waarvan bij voorbaat de uitslag vaststaat. De voorzitter van de misnoegden gaf sprekende voorbeelden. Wat was er in mei 1955 gebeurd bij de nationale beroepswandelingen te Goejanver- wellesluis Daar had „W.I.G.G.I.B." weer eens aan de kop gelegen. Het stemmige tenue dei- meisjes (crème blousjes, rose rokken) sierde landschap, en de koeien keken hun ogen uit. de spanning er in te brengen gaf de leider op zeker ogenblik het bevel „Duik hier de polder in Opzettelijk liet hij de meisjes een verkeerde weg inslaan, om zodoende de hijgende tweede groep een kans te geven. Het mocht evenwel niet baten. Via allerlei paadjes, over boerenerven en hekken en sloten, al met al een omweg van 7 kilometer, kwam de N.V. „W.I.G.G.I.B." nog als eerste aan de finish. En zo goed als vers

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 6