£.4].iï.O. bedrijf als het onze een zeker aantal gediplomeerde E.H.B.O.-ers aanwezig moet zijn. Dientengevolge hebben we twee jaar geleden dan ook weer een oproep gedaan in ons bedrijf om zich voor een nieuwe cursus op te geven. Deze cursus die gegeven werd door Dr. Op de Coul (hoofd Bedrijfsgeneeskundige Dienst te Almelo) werd door 16 personen gevolgd. Vermel denswaard is hierbij nog dat alle cursisten slaagden. Momenteel hebben we dus weer een groep gedi plomeerde E.H.B.O.-ers in ons bedrijf die bevoegd zijn om bij ongevallen de eerste hulp te verlenen. Deze personen weten wat hun te doen staat wan neer onverhoopt een ernstig ongeluk in of buiten het bedrijf mocht plaats vinden. Ongetwijfeld zijn wij allen bereid in dergelijke ge vallen hulp te verlenen, doch laten wij wel be denken, dat het hier gaat om deskundige hulp. Het kan namelijk voorkomen, dat bij een ernstige bloeding, verstikking, verdrinking enz. door tijdig deskundig ingrijpen een mensenleven gered kan worden. Dit betekent geenszins dat men niet behoeft te helpen, doch wel, dat men bij een eventueel ernstig geval de leiding aan de E.H.B.O.-ers die ter plaatse zijn, moet overlaten, zolang nog geen dokter aan wezig is. Wij menen dan ook goed te doen in dit verband nog even hier de namen van onze E.H.B.O.-ers bekend te maken, zodat men bij een ongeval al s* eeds jaren geleden werden evenals nu, ^/door een aantal personen uit het bedrijf E.H.B.O.-cursussen gevolgd. Van onze gepensioneerden zijn er nog, die zich kunnen herinneren, hoe ze in de winteravonden hiervoor naar Nijverdal of andere omliggende plaatsen gingen met de koets van wijlen meneer" Auke. Wel een bewijs dat ook toen reeds de noodzakelijk heid gevoeld werd om enige geoefende E.H.B.O.- ers in het bedrijf te hebben. Later werden deze cursussen ook in Rijssen ge geven. Bij een goed afgelegd examen kreeg men dan een diploma als bewijs, dat men de bekwaam heid bezat om bij ernstige ongelukken de eerste _hulp te verlenen. ^^elukkig was deze hulp niet vaak nodig. Doch juist ^^iarom had zulk een brevet van bekwaamheid maar een geldigheidsduur van twee jaar. Hierna moest men een kleine vervolgcursus volgen om het diploma weer te laten verlengen. Dit laatste natuurlijk voor de betreffende E.H.B.O.-ers om op de hoogte te blijven. Zo was het toen en zo is het nu nog. Enkele jaren geleden echter constateerden wij dat van de verschillende E.H.B.O.-ers de diploma's niet meer geldig waren, doordat verzuimd was tijdig een vervolgcursus te laten geven. Van overheidswege is echter bepaald, dat in een J

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 5