-£)an on je qepeniioneetden 4 omdat momenteel bi] indiensttreding de arbeiders twee stuks gratis ontvangen. De Directie antwoordt dat men hieraan onmogelijk kan voldoen omdat hier beslist geen reden toe is. Immers zou men dan ook kunnen vragen naar bij betaling van de aanvangslonen omdat deze jaren geleden ook veel lager waren dan tegenwoordig. Bovendien is er een regeling dat men thans 2 X per jaar een overall of broek kan bestellen. Ploegenwerk „Boomkamp". Op verzoek van de Kern zegt de Directie toe dat bij belangrijke veranderingen het betrokken Kernlid hiervan tijdig op de hoogte zal worden gesteld. Vaststellen lonen van de Centrale Werkplaats. Plaatswerkers en Timmerkamer. De Kern verzoekt om deze lonen zo mogelijk vóór 1 januari bekend te maken. De Directie antwoordt dat men zal trachten dit vóór 1 januari voor elkaar te krijgen. Bedrijfsstoring. De Kern zegt dat in verband met de bedrijfsstoring de arbeiders minder loon hebben ontvangen en vraagt of in dit geval geen gebruik gemaakt had kunnen worden van de wacht- en werkloosheids verzekering. De Directie antwoordt dat de wacht- en werkloos heidsverzekering in dit geval niet uitkeert. Volgens artikel 10 van de C.A.O. wordt uitbetaald slechts en voor zover de arbeiders in het bedrijf aanwezig zijn. Verder is hierop een aanvullende regeling door Ter Horst 6 Co. N.V. gemaakt tot 46 uur, hetgeen dus betekent dat de eerste twee uur niet uitbetaald worden. Verlichting rijwielstalling „Boomkamp". Gevraagd wordt bij de ingang van de rijwielstalling „Boomkamp" een verlichting aan te brengen. Werkverdeling Naaierij. De Kern zegt dat de meisjes in de Naaierij erover klagen dat de soorten zakken niet gelijk verdeeld worden. De Directie antwoordt dat dit waarschijnlijk in ver band staat met het aflopen van de orders voor de H-naad machines. De bedoeling is verder om per 1 januari een aantal mannen uit de Naaierij te verplaatsen waardoor deze klacht wellicht opgelost wordt. Jasschorten. Sommige meisjes maken een opmerking dat de jas schorten té nauw gemaakt zijn. Hiernaar zal geïn formeerd worden. Loon Plaatswerkers. De Kern vraagt er de aandacht van de Directie voor om bij het vaststellen van de lonen voor de Plaatswerkers rekening te houden met enkele per sonen, die volgens haar verantwoordelijk werk ver richten. De Directie antwoordt dat hiermee wel rekening wordt gehouden. Het „Anker". De Kern spreekt haar verwondering uit over de nieuwe uitvoering van „Het Anker die overal zeer in de smaak is gevallen en vraagt of het niet mogelijk is dat dit maandelijks verschijnt. De Directie zegt, dat de redactie, die hiervoor zorg draagt, er naar streeft om het blad ongeveer om de 6 weken uit te laten komen, mede in verband met de kopij die hiervoor nodig is. Decoraties. Op de vraag van de Kern hoe het staat met het decoreren van de arbeiders antwoordt de Directie dat de arbeiders die 45 of meer dienstjaren hebben reeds gedecoreerd zijn. Einde 1956 hoopt men zover te zijn dat de arbeiders dan bij hun 40-jarig dienstjubileum een decoratie ontvangen. 50-jarig jubileum. Op de vraag van één van de Kernleden om het gouden horloge met het 40-jarig dienstjubileum 1^^ geven, antwoordt de Directie dat normaal arbeiders hun 50-jarig dienstjubileum nog kunnen vieren. Wanneer dit om algemene redenen niet meer mogelijk is dan zal dit punt nader worden bekeken. Tenslotte wenst Nieuwenhuis de Directie namens de Kernleden een gelukkig Kerstfeest en een gelukkig einde van het oude jaar toe. De Voorzitter dankt Nieuwenhuis hartelijk voor de gesproken woorden en wenst de Kernleden weder kerig hetzelfde toe. Aan de Kernleden wordt hierna een folder uitge reikt. De Voorzitter zegt, dat dit boekje aan het gehele personeel zal worden uitgereikt en dat het bedoeld is als voorlichting over het werken en de sociale voorzieningen bij Ter Horst Co. N.V. Eén van de Kernleden meent dat een goede voor lichting aan de arbeiders van groot belang is omdat men vaak niet weet het hoe en waarom van de dingen die gebeuren moeten. De Voorzitter zegt, dat men hiermede rekening zal houden en dat nu en dan in „Het Anker" een artikel kan geplaatst worden dat als voorlichting kan dienen. Hierna sluiting. Bij het begin van dit nieuwe jaar werden wij verrast met een prachtige bloemenmand die tegelijk met Uw goede wensen voor 1956 ons bereikte. Het was een feestelijk en onverwacht begin voor het nieuwe jaar en wij kunnen U dan ook wel zeggen dat wij een en ander zeer op prijs hebben gesteld. DE DIRECTIE.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 4