Ketnvetyadetinj d.d. 15 *Pecemltet 1955 3 Aanwezig de heren A. H. ter Horst, H. Jordaan, B. Ligtenberg, H. Nieuwenhuis, Joh. Geerling, J. H. Seppenwoolde, G. Mensink, J. H. Nijland, M. Kreij- kes, Joh. Waanders, M. Meijerink, G. J. Borghuis, G. W. Borghuis, en de dames L. Dreijer en H. Nieuwenhuis. Na opening door de Voorzitter, de heer H. Jordaan, worden de notulen gelezen die behoudens een kleine wijziging worden goedgekeurd. Hierna worden de vragen beantwoord die in de vorige vergadering werden gesteld. Ie Voor het verplaatsen van arbeiders in de eigen afdeling is een nieuwe regeling gemaakt. Verder zal als richtlijn worden aangehouden dat voor het invallen van een andere arbeider voor zover dit mogelijk is iemand ge nomen wordt wiens normale loon gelijk ligt of lager ligt dan dat van het te verrichten werk. e Betreffende de vraag uit de vorige vergadering over de lonen van de spinsters uit „Bijvank" deelt de Directie mede, dat het verschil in loon tussen een meisje van 21 jaar en een meisje van 30 jaar verband houdt met het omscholen van deze meisjes van de oude op de nieuwe spinmachines. Gedurende deze tijd ontvangen ze het gemiddeld loon van hetgeen ze vroeger verdiend hebben. Hierdoor kan het dus voorkomen dat een meisje van 21 jaar, dat voorheen twee spinkanten bediend heeft, meer verdient tijdens de leerperiode dan een meisje van 30 jaar dat voor die tijd op één spin machine werkte. 3e Betreffende het overwerk in de Naaierij en Spoelerij deelt de Directie mede, dat hiervoor een vergunning is die geldt t/m 31 december 1955. Voor de afdeling Naaierij wordt hier geen gebruik meer van gemaakt, zodat hier weer normaal tot 's avonds half 6 wordt ge werkt. 4e Het verzoek van de Kern om de tarieven van de beslagmakers bekend te maken, is door gegeven. Deze tarieven zijn inmiddels open baar gemaakt. 5e De klacht dat de lonen van de wevers van de linoleumgetouwen daalden, is met de desbe treffende wevers besproken en afgehandeld. 6e De verlichting op de overloop tussen de le en 2e trap naar de Naaierij is direkt in orde gemaakt. Over deze antwoorden worden geen op- of aan merkingen gemaakt. De Voorzitter wil even stilstaan bij het feit dat dit de laatste vergadering is in het jaar 1955 en dankt de Kernleden namens de Directie voor het werk, dat ze in deze functie voor het bedrijf in het afgelopen jaar hebben verricht. Spreker zegt, dat zoals bekendgemaakt is binnenkort weer de jaarlijkse verkiezing voor de Kern zal plaats vinden. Spreker hoopt, dat ook het volgend jaar prettig samengewerkt zal worden. Minder prettig is het te noemen, dat dit jaar een onaangename kwestie heeft plaats gehad met Markvoort, doch spreker meent dat dit thans op gelost is. De Directie is echter zeer teleurgesteld over het artikel dat hieromtrent in „Unitas" is opgenomen. De zaak werd hierin volkomen onjuist voorgesteld. O.a. werd gezegd, dat Ter Horst Co. N.V. nog meent in 1855 te leven in plaats van in 1955. Eén en ander komt de zaak in 't geheel niet ten goede. Dit punt zal ook nog verder met de desbetreffende vakbond worden opgenomen. Terugkomend op het afgelopen jaar zegt de Voor zitter dat er verschillende veranderingen in het bedrijf hebben plaats gehad. O.a. is de Spinnerij gemoderniseerd en is men bezig met de bouw van een nieuwe Weverij. Men hoopt dat deze het volgend jaar op volle toeren zal draaien. Verder bestaan er plannen om het komende jaar de Spoelerij te moderniseren. Een aantal cops- machines is besteld, waarvan er als deze vol doen meer gekocht zullen worden. Voor de arbeiders die hierop zullen werken is dit een belangrijke verbetering. Nieuwenhuis dankt de Voorzitter hartelijk voor de woorden van dank die hij tot de Kern gesproken heeft. Spreker hoopt eveneens dat men het volgend jaar prettig zal samenwerken. Over het geval Markvoort wil Nieuwenhuis niet meer spreken, doch aangaande het bericht dat hierover in „Unitas" is opgenomen, kan spreker zeggen, dat dit nader onderzocht zal worden. Vervolgens verzoekt de Kern om de termijn voor het inleveren van de candidatenlijsten een week te verlengen. Hiermede kan de Directie zich accoord verklaren. Verder dankt Nieuwenhuis de Directie, namens de arbeiders, hartelijk voor de attentie die zij met St. Nikolaas aan de arbeiders bereid heeft. Spreker zegt, dat het personeel dit erg gewaar deerd heeft en dat men het cadeautje ook zeer op prijs heeft gesteld. Hierna gaat men over tot het naar voren brengen van de agendapunten. Regeling Bedrijfskleding. Op verzoek van de arbeiders vraagt de Kern of arbeiders die enige jaren geleden slechts één overall ontvingen alsnog een overall gratis kunnen krijgen

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 3