menselijke in het diet Rijssen is in het gelukkige bezit van een afdeling Dierenbescherming. Deze afdeling is actief en laat niets na om de aandacht van de medeburgers te vestigen op het vele leed, dat ook in onze be schaafde wereld nog aan dieren wordt berokkend. Onlangs hadden de dieren uit de omgeving het initiatief genomen tot oprichting van een monu ment als uiting van dankbaarheid aan de Rijssense beschermers. Een makette daarvan had de goed keuring verkregen van de dierenraad. De eerste zwerfsteen zou gelegd worden door een paard dat pensioen genoot uit het speciale fonds der Rijssense vereniging. Natuurlijk werd het bestuur van de afdeling Rijssen bij de plechtigheid - die ^^de Friezenberg zou plaats vinden - uitgenodigd. Als de grote dag is aangebroken zijn dieren van alle rassen en standen verzameld op de Friezen- berg. De vos houdt zich enigszins op de achter grond, terwijl de uil in de olmen zit. Een welbe spraakte kater zal met enkele woorden de gasten welkom heten, hij staat Spinnend achter de kateder, onderwijl steels glurend naar de muizen, die zijn eetlust opwekken. Een delegatie Siberische wolven, voor deze ge legenheid speciaal overgekomen, staat glimlachend vooraan. Duitse herders vertellen aan een ieder die het horen wil, dat het bij hun „viel besser und schoner'' is. Daar meldt de uitkijk - een sperwer hoog in de lucht - „Mensen in zicht De klok wijst drie uur in de middag. Het Don Kozakkenkoor gaat in de houding staan en de krekels stemmen hun instrumenten. De Dierenbescherming zal waardig worden ontvangen. Hoe alles zich op de Friezenberg verder heeft toe gedragen, vermeldt de historie niet, wellicht is het programma niet meer precies te reconstrueren. Wij kunnen slechts melden wat we om half vier die middag noteerden uit de rede van de Voorzitter der Dierenbescherming in een hotel in Rijssen „Dames en heren, het zal U allen duidelijk zijn, dat het gebeurde van vanmiddag geen afbreuk mag doen aan ons streven een draaglijker lot voor de dieren te verkrijgen. Vooral de dames die voor deze gelegenheid hun beste kleding uit de anti-mot hadden gehaald zou ik willen opwekken om niet te versagen. Het lijdt geen twijfel dat de delegatie uit Rusland, die zich glimlachend buiten het gevecht op de Friezenberg hield, stemming tegen ons heeft ge kweekt. We kunnen immers niet aannemen, dat de welwillende Westelijke dieren aanmerkingen zou den maken op de kleding van onze dames. Onze dieren zijn al wel zo beschaafd, dat ze de incon sequenties van hun beschermers over het hoofd zouden zien. Ik zie dan ook geen redenen om U aan te raden in het vervolg bij dergelijke gelegen heden de gewraakte kledingstukken te vermijden. De tijdens de dierenoproer op de Friezenberg kwijtgeraakte bontmantels, pelzen, vossen, lui paard- en veulenjasjes zullen uit de kas der vere niging worden vergoed". Tot zover de Voorzitter. Wij wensen de Dieren bescherming veel succes toe bij verdere pogingen die kunnen leiden tot verheffing van het dierenlot.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 23