."M'd 21 Minder duidelijk aantoonbaar zijn de verkopen van modemagazijnen en parfurmeriezaken, omdat de dames zich niet zo gauw in de kaart laten kijken en dus al bijtijds hun aankopen hebben gedaan voor deze avond, maar ook stellig heeft de omzet van japonnen, hoeden, bijouterieën en reukbehagen- de snufjes een gunstige invloed van deze kunste- naars ondergaan. Kortom, het economisch leven in Rijssen is wel gebaat bij het traditioneel geworden jaarlijks bezoek van het „Toneelgezelschap Johan Kaart". Vanzelfsprekend is het sociale aspect van deze jaarlijks terugkerende toneel-avond niet minder be langrijk. Het is een onderwerp, waarover boekdelen te schrijven zouden zijn. Gezien echter de beperkte ruimte, welke het Anker ons ter beschikking kan stellen voor deze krabbels, tomen wij ons in en veroorloven wij ons slechts U enkele typische bij zonderheden voor te schotelen. Het is merkwaardig hoe men zich voor deze éne beroeps-toneelavond per jaar uitslooft. Lang voor- ^Jat het Corps-Baby-Sitters (C.B.S.) al of niet ver- I^^Bzeld van antivervelingsmiddelen uitrukt naar zijn ^Kutine-klantjes, worstelen dames en heren op vele slaapkamers met weigerende halsketting-sluitingen en onwillige boordeknoopjes, om nog maar te zwij gen over vallende poederdozen en knappende veters. Men wil deze gelegenheid niet onopgemerkt voorbij laten gaan en haalt dus al wat nieuw is, te voorschijn. Deze avond wordt een festijn van met elkander om de hoogste prijs wedijverende creaties van plaatselijke, provinciale en zelfs hoofd stedelijke couturiers. A en H modellen dwarrelen dooreen, afgewisseld door andere, aan het vitami- nen-alphabet herinnerende, verpakkinkjes. De zorg, welke kennelijk aan deze toiletjes besteed is, doet weldadig aan en doet ons met dankbaarheid be seffen hoe fortuinlijk wij zijn in onze stad een verzamelplaats te hebben, welke de gelegenheid opent voor deze manifestatie van charmante concurrentie. Deze notities zouden niet volledig zijn, als wij ver zuimden melding te maken van de wijze, waarop wij ons een goede plaats in de zaal hebben ver overd. Reeds om half zes begonnen wij ons voor te bereiden op de stormloop, door te vermijden in een langdurige conversatie te geraken, waardoor ons tijdschema in gevaar zou kunnen worden ge- •acht. Reeds om zeven uur stonden wij, gehuld onze jassen, op de stoep om te zorgen dat wij uiterlijk kwart over zeven onze waarnemingsposten konden betrekken. Toch waren wij niet de eersten. Manmoedig weerstonden wij alle aanvallen op de door ons, voor onze echtgenoten, vrijgehouden plaatsen, zodat wij te omstreeks kwart voor acht geheel voltallig de linkervleugel van de frontlinie bezetten. Eerst toen kregen wij een kans ons te goed te doen aan de gebruikelijke waarnemingen vanuit onze strategische sleutelpositie. Het ontging ons dan ook niet dat de belangstelling voor dit culturele festijn van de zijde van Holten, Markelo, Nijverdal en zelfs Hengelo zo mogelijk nog groter was dan van onze plaatsgenoten, terwijl het boven dien in het oog liep dat onze naburen zich de moeite hadden getroost extra vroeg te verschijnen. Telkens weer haalden wij ons hart op aan het amusante en boeiende schouwspel van het binnen schrijden en elkander begroeten van de ons over- bekende stadgenoten, zo nu en dan afgewisseld door onwennige vreemdelingen. Wij kunnen U be slist aanraden om eens vroeg te komen en U te verlustigen aan deze inleidende komedie. De Directie van het Toneelgezelschap bleek de veronderstelling te koesteren, dat het verstrekken van programma's niet meer nodig was, gezien de grote populariteit, welke deze groep hier geniet. Na lang aandringen van de zijde van de bezoekers werden tenslotte vlak voor de aanvang van het stuk enige exemplaren voor de verkoop vrijgegeven, zodat pas tijdens de pauze de handel in deze souvenirs een hoogtepunt kon bereiken. Het stuk zelf, ja, dat was van hetzelfde laken een pak. Ze waren met vakantie, Potasch en Perle- moer*). We hebben hartelijk gelachen om deze Kunst, die we met een hoofdletter schrijven, omdat wij vinden, dat een gewone kleine k de prestaties van Johan en consorten zou kleineren. De grote K, voorzien van schoenen en hoofddeksel (K) houden wij nog in petto voor een andere keer.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 21