13 haat, sentimenten en geloof, wat groot en kinderlijk was, wat wij nog steeds uit hun prachtige neger liederen kunnen concluderen. Enerzijds haalde men de schouders op voor zoveel vrouwelijke sentimentaliteit van de schrijfster, anderzijds kwam er een bewustwording in de mens dat er iets moest gebeuren tegen de onderdrukking en slavernij der negers. De schrijfster toonde aan, dat geen mens, zelfs geen neger de slaaf van een ander mocht zijn en naar willekeur in de boeien geklonken mocht worden als een kettinghond, die je dan naar eigen believen slecht mocht behandelen zonder enig recht. Misschien zelfs waren slaven- bezitters en -handelaren niet eens bewust zo bar baars, het was nu eenmaal zo, en men verdiepte zich er niet in. Mogelijk hebben vele mensen later na de bewustwording van het negatieve van een slavenhandel wel grote gewetenswroeging gehad dat zij een neger als vogelvrij beschouwden. Lang, heel lang heeft de wereld nodig om overtuigd te worden van ,,de rechten van de mens" en er zal nog heel wat moeten gebeuren vóór er harmonie is tussen blank en bruin en de volkeren onderling, •laar het is alweer een hele stap vooruit dat men Amerika neger- en blanke kinderen tezamen op dezelfde school laat gaan. En in vele Staten gaat dit gelukkig geruisloos, maar daarvoor is het dan ook al 1956. En nu is slavernij in onze ogen toch iets ondenk baars geworden. Men kan zich nu eenvoudig niet meer voorstellen dat zo iets heeft bestaan. Zo zijn er meer dingen. ILaten we de hygiëne eens onder ogen nemen. We kunnen nu toch niet meer begrijpen dat er mensen geweest zijn die daarvoor hebben moeten vechten. Dr. Pasteur, een Franse medicus, die leefde van 1822- 1895 heeft hele veldslagen moeten leveren met z'n collega's. Men vond het nonsens om de handen te wassen vóór een operatie. Instrumenten steriel maken was het idee van een zot en een doktersjas was pas vuil wanneer hij niet meer wit was. Vóór men tot de conclusie kwam dat deze onhygiënische toestand mensenlevens kostte, moest er nog heel wat gebeuren. En hoe is 't nu Handen wassen doen we zonder nadenken voor heel wat simpeler dingen dan operaties, maar het resultaat van het streven van Dr. Pasteur zien we nog dagelijks weer, al ervaren we het niet meer bewust. En zo komen we vanzelf op een bewustwording van onze tijd „De bescherming van het dier". Het dier is altijd in alle opzichten vogelvrij geweest en is dit nog. Men kan een dier naar willekeur goed behandelen, slecht behandelen, pijnigen of doden. Kinderen kwellen dieren soms onbewust, schieten op vogeltjes met katapulten en beseffen niet hoe veel leed ze doen wanneer ze een vogelmoeder van haar jongen beroven. En wat heb je eraan Wat doe je ermee Grote mensen zijn dikwijls al niet veel beter, hoe wel zij het behoorden te weten. Een dier is ook een levend wezen en heeft dus precies dezelfde pijn- gevoelens als de mens. Meer en meer begint er een deur open te gaan naar „De rechten van het dier". Het is verblijdend dat ook de kerken zich hierop gaan bezinnen en dat er boeken geschreven worden over dit onder werp zoals b.v. „Kerk en dierenwereld". We zien uit al deze dingen dat het dier eveneens een deel der Schepping is. Hebben we het dier eigenlijk ooit uit Bijbels oogpunt gezien De os, de ezel, de schapen, de lammeren en de hele dierenwereld in de Ark van Noach. Zij allen horen erbij. Het begint echter te dagen. De kettinghond is een punt van bespreking geworden en een dierenwet is niet denkbeeldig meer. Prinses Wilhelmina vraagt in Haar radiorede voorzichtigheid op de weg voor mens en dier. Er zijn vele afdelingen van de Dierenbescherming en men kan behoorlijk veroordeeld worden wanneer men een dier heeft mishandeld. Op 4 oktober hebben we onze dierendag, die heus niet alleen inhoudt dat we die dag goed moeten zijn voor poes of hond. Er is zelfs een wereldfederatie voor de bescherming van dieren die het vorig najaar in Scheveningen een congres hield. Uit dit alles zal moeten groeien dat de mens zich er van bewust wordt dat het dier niet aan ons is overgeleverd, maar toevertrouwd. Onder anderen gaat de grote Dr. Albert Schweitzer ons hierin voor. Deze man die helemaal alleen begonnen is en zijn gehele leven in dienst heeft gesteld van de zwarte mens in Afrika, als een behoefte aan boete voor de zware schuld, die de blanke in Afrika door slavenhandel en uitbuiting op zich heeft geladen. Deze dokter die tevens dominee is leeft naar de opdracht „Eerbied te hebben voor al wat leeft". Wanneer wij allen proberen hieraan mee te werken dan zal later de wreedheid tegen het dier even onwaarschijnlijk zijn als de slavernij nu is.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1956 | | pagina 13