ET ANKER V) Kernveigaderhig 13 Juli 1955. ZESDE JAARGANG No. 62 MEL-JUM-JULI 1955 MEDEDELINGENBLAD VOOR HET PERSONEEL VAN TER HORST Co. n.v. Na opening door de Voorzitter worden de no tulen gelezen en behoudens een kleine opmerking goedgekeurd. Vervolgens worden de vragen beantwoord, die in de vorige vergadering gesteld werden. 1. Voor een zoekgeraakte badkaart wordt geen duplicaat afgegeven. De geldigheidsduur van de nieuwe badkaarten is een half jaar. Wie tussentijds een badkaart kwijtraakt kan zolang baden tegen een gereduceerd tarief van 10 ct. er bad. 2. Bij de begrafenis van een zwager of een schoonzuster wordt ook voor de late ploeg en voor de nachtploeg een volle dag verletvergoe- ding betaald. 3. Naar aanleiding van een verzoek om een voorschot is deze keer de volle kinderbijslag ver vroegd uitbetaald. Hierdoor kan het voorkomen, dat enkele personen, die voor eigen rekening thuis zijn geweest iets terug moeten betalen. De kern komt nogmaals met het verzoek om de 2 gratificatie tegelijk met de vacantie uit te betalen. De Directie zegt, dat men de algemene regel hiervoor zal aanhouden en 1 uit te betalen met de vacantie en 1 met Kerstmis. Zij stelt echter voor, om in overweging te nemen belang hebbenden te adviseren om straks met Kerstmis de 1 gratificatie te laten staan, om met de volgende vacantie op te nemen. Over de ongelijke stoptijd in enige afdelingen, in verband met het poetsen, zal nader geïnfor meerd worden. Betreffende het aangeven van de belasting waarde deelt de Directie mede, dat thans in weverij Beek op de kaartjes aan de garenbomen de belastingwaarde wordt ingevuld. Dit geldt als proef en wanneer dit goed bevalt, zal dit even eens in de andere weverijen worden ingevoerd. Mededeling van de Directie: De Voorzitter zegt, dat naar aanleiding van het personeelstekort, de Directie zich genood zaakt heeft gezien, om te besluiten een onder deel van het bedrijf naar elders te verplaatsen. In Holten, waar men zich hiervoor sterk interes seert, zal bij voldoende aanmelding een neven- bedrijf worden gevestigd. Spreker zegt, dat dit punt in de vorige verga dering even is aangeroerd, toen ook de mede deling is gedaan over de hier te bouwen weverij, waar nieuwe getouwen zullen worden geplaatst voor speciaal breed doek. Mede door het arbeiderstekort heeft men in het bedrijf verschillende afdelingen gemoderni seerd. Nochtans is dit tekort van dien aard, dat wij niet de nodige productie kunnen verwerken. Over de industrialisatie van Rijssen kan men verschillend denken. De bedoeling hiervan was, aldus spreker, om de forensen in de plaats terug te krijgen. Het resultaat is echter geheel anders. Een feit is n.l. dat de werknemers bij de nieuwe industrieën, van de plaatselijke bedrijven worden weggezogen. Over de reden, waarom men liever buiten de plaats werkt, zijn de meningen ver deeld. Ook is het moeilijk voor personeel van ter Horst en Co. n.v. een woning te krijgen. Een en ander is voor de Directie aanleiding geweest, om te besluiten, in Holten met een onderdeel te beginnen. De bedooeling is, dat deze personen eerst in Rijssen hun opleiding krijgen, waarna zij in Hol ten tewerkgesteld zullen worden. -GGV^' (KONINKLIJKE JUTESPINNERIJ EN -WEVERIJ) RUSSEN

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1955 | | pagina 1