„HET ANKER" KERNVERSLAG ZESDE JAARGANG Nc. 60 JANUARI-FEBRUARI 1955 MEDEDELINGENBLAD VOOR HET PERSONEEL VAN TER HORST Co. n.v. d.d. 8 December 1954 Aanwezig de heren H. Jordaan, B. Ligten- berg, H. Nieuwenhuis, Joh. Geerling, J. H. Sep- penwoolde, J. H. Nijland, M. Kreijkes, F. A. Pfeiffer, Joh. Waanders, H. Lankamp, D. J. Wolterink, Joh. Brinks en Mej. L. Dreijer. Betreffende de notulen maakt de Kern de op merking, dat hierin staat vermeld, dat de orga nisaties niet graag de namen van hun leden wil len opgeven voor de yerkiezing van de onder nemingsraad. Zij wijst er echter op dat men deze namen beslist niet wil opgeven. De notulen worden aldus gewijzigd. Verder vraagt de Kern de aandacht van de Directie voor de gevallen dat het garen minder goed loopt en waardoor men in loon achteruit gaat. De Directie antwoordt hierop, dat zij hierop wel attent is, doch dat men bij kleine schom melingen niet direct een toeslag kan geven. In het geval er wel reden voor is wordt een toeslag gegeven, die dan voor alle arbeiders geldt, die de betreffende kwaliteiten verwerken. Wordt b.v. een toeslag gegeven van 4 ct. per uur, dan ontvangen de arbeiders die b.v. slechts 2 cent onder hun normaal loon liggen, ook 4 ct. per uur. Dit betekent dus dat de arbeiders hierbij ook nog voordeel kunnen hebben. Voor een geval betreffende nieuwe tarieven voor de Krasserij „Beek" wordt naar het Loon- bureau verwezen. Hierna worden de notulen goedgekeurd. De Directie deelt mede, dat men vorig jaar geen verkiezing heeft gehouden voor de Kern, omdat men verwachtte, dat men binnenkort zou overgaan tot het instellen van een Onderne mingsraad. Nu dit echter niet het geval is ge weest, lijkt het de Directie beter dat er dit jaar weer een verkiezing plaats heeft. Zo mogelijk zou men dit nu graag voor het einde van dit jaar willen afhandelen. De Kern vraagt of zij zich hierover nog enige tijd kan beraden. De Directie zegt, hiermede wel accoord te kunnen gaan, mits dit niet te lang duurt. De Directie deelt verder mede, dat een schrij ven is binnengekomen van de Bedrijfsvereni ging, dat er van de 1 gratificatie, die met de vacantie en met Kerstmis wordt gegeven, so ciale premie moet worden afgehouden. Met de vacantie is dit niet gebeurd, omdat hierover te laat bericht is ontvangen. Er is ons echter op op merkzaam gemaakt dat dit alsnog moet ge beuren. Spreker stelt voor om in het bedrijf be kend te maken dat dit thans tegelijk met de premie van de Kerstgratificatie zal worden af gehouden. De Kern dankt de Directie voor de aardige verrassing voor de arbeiders met Sint Nicolaas en zegt dat deze attentie zeer op prijs is gesteld. Zij vraagt zich echter af waarom de Directie dit niet aan de betreffende Kernleden heeft laten weten bij de bespreking betreffende over werk. Zij hadden dit niet kunnen mededelen. De Directie zegt, dat zij er niet voor voelt (KONINKLIJKE JUTESPINNERIJ EN -WEVERIJ) RUSSEN

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1955 | | pagina 1