Kern vergadering VIERDE JAARGANG No. 45 MEDEDELINGENBLAD VOOR HET PERSONEEL VAN TER HORST Co. n.v. d.d. 10 Septeiaber 1952 Aanwezig de heren A. H. ter Horst, H. Jor- daan, B. Ligtenberg, H. Nieuwenhuis, Joh. Geer- ling, J. H. Seppenwoolde, G. Mensink, J. H. Nij- land, M. Kreijkes, E. Goossen, F. A. Pfeiffer, D. Markvoort, H. Lankamp, D. J. Wolterink, ^Joh. Brinks, en de dames H. H. Brains en J. H. Vosgezang. De Voorzitter heet allen welkom en wel in 't bijzonder Joh. Brinks, die van ziekte terug is. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. De Directie zegt, dat er verschil ig in de tekst van art. 25, lid e en lid b der C.A.O. In dit laat ste artikel wordt niet gesproken over het vrij geven bij huwelijk van zwager of schoonzuster. Zij acht het echter billijk om ook in deze ge vallen 1 dag vrij te geven, hetgeen aan de bazen is doorgegeven. Vervolgens deelt de Directie mede, dat zij thans bezig is met hot doornemen van het concept-reglement op de ondernemingsraden. Zij stelt voor om dit reglement gezamenlijk eens te bespreken. Besloten wordt, dat enige per sonen uit de kern aangewezen zullen wordon om hiorover vooraf met da Directie van go- dachten te wisselen ae daarna dit concept in de voorlopige ondernemingsraad in behandeling- te nemen. Verder deelde de Directie mede, dat bin nenkort de rijwielstalling in Boomkamp in ge bruik zal genomen worden. In de fabriek zijn hierover aankondigingen gedaan, doch voor de goede orde zal ook hierover een artikel in het Anker worden opgenomen. Het concept van dit artikel wordt hierna aan de kern voorgelezen. Naar aanleiding hiervan vraagt de kern of ook de arbeiders uit de nachtploeg hier hun fietsen moeten plaatsen, omdat er dan niet veel tijd overblijft om onder schafttijd naar huis te gaan. De Directie zegt, dat overal op het terrein en in de fabrieken fietsen neergezet worden, zelfs ataan ze tegen de getouwen. Dit is dan ook een van de belangrijkste redenen geweest, dat wij besloten hebben een nieuwe rijwielstalling te bouwen. Verder kan natuurlijk ieder over de schafttijd vrijelijk beschikken, doch in een nor maal geval is het de bedoeling dat deze mensen niet naar huis gaan in deze korte tijd, doch gebruik maken van de cantine. Vanaf een nader bekend te maken datum worden dus geen fietsen meer op het terrein toegelaten. Een uitzondering zal gemaakt wor den voor enkele arbeiders, die vanwege hun werk de fiets nodig hebben. Hierna gaat men over tot de agenda. De kern dankt de Directie voor de toezeg ging om bij huwelijk van een behuwdbroer of -zastsr ook een dag te vergoeden. Volgens de kern is de stofafzuiging in Beek nog nist in orde. (KONINKLIJKE JUTESPINNERIJ EN -WEVERIJ) RUSSEN

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1952 | | pagina 1