„HET ANKER" VIERDE JAARGANG No. 44 SEPTEMBER 1952 MEDEDELINGENBLAD VOOR HET PERSONEEL VAN TER HORST Co. n.v. d.d. 13 Augustus 1952. Aanwezig: de heren A. H. ter Horst, H. Jor- daan, H. Nieuwenhuis, Joh. Geerling, J. H. Sep- penwoolde, G. Mensink, J. H. Nijland, M. Kreij- kes, E. Goossen, F. A. Pfeiffer, D. Markvoort, H. Lankamp en de dames ,H. H. Bruins en J. H. Vosgezang. Alvorens over te gaan tot het afwerken van de agenda wendt de Voorzitter zich tot Mark voort en wenst hem namens de kern geluk met zijn 25-jarige Echtvereniging. Spr. memoreert de prettige omgang met hem als kernlid en betrekt hierin ook zijn vrouw, die een belangrijke plaats in zijn leven inneemt. „Wij wensen je nog en lang en voorspoedig leven toe met vrouw en kinderen'", aldus spr. „Verder heeft de kern gemeend om je bij deze gelegen heid uit erkentelijkheid een kleinigheid te moe ten aanbieden." Spr. verzoekt de dames-kernleden dit cadeau aan Markvoort te overhandigen. Markvoort dankt de kern voor dit geschenk en de Voorzitter voor de vriendelijke woorden tot hem gesproken en zegt, dat hij dit zeer op prijs heeft gesteld. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. De kern kan zich met het voorstel om van daag (13 Augustus) tot 8 uur te werken ver enigen, om de tijd, die Maandag j.l. werd ge stopt wegens een defect aan de ketel, uit te halen. In de Kalanderij werken 6 arbeiders 2 dagen per week in 3 ploegen van elk 2 man. De kern vraagt hoe de betaling van deze mensen gere geld wordt, omdat ze hierdoor niet aan hun normale uren komen. De kern zal dit geval onderzoeken. De kern komt even terug op de verkorte werk tijd in de spinnerij en bijbehorende afdelingen. Zij zegt, dat deze maatregel op zeer korte ter mijn moest getroffen worden, doch zou graag willen, dat zij hiervan in een dergelijk geval iets eerder op de hoogte werd gesteld. De Directie zegt, dat zij ook niet had voor zien, dat het zo zou lopen. De jute, die verwacht werd, is niet gekomen en zodoende waren wij genoodzaakt op korte termijn met het hele be drijf te stoppen of korter te gaan werken. Hier door werden ook wij plotseling voor het feit geplaatst om een andere regeling te treffen. Wij hopen echter op deze manier de moeilijke periode te overbruggen, hetgeen èn voor de ar beiders èn voor het bedrijf het beste is. De Weverij kan nog blijven doorwerken, omdat er nog een partij garen in voorraad is. Rondvraag. De kern zegt, dat de arbeiders, die Vrijdags en Zaterdags niet kunnen werken een uitkering krijgen uit de Wachtgeld- en werkloosheidsver- (KONINKLIJKE JUTESPINNERIJ EN -WEVERIJ) RUSSEN

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1952 | | pagina 1