„HET ANKER" Kern vergadering Kern vergadering MEDEDELINGENBLAD VOOR HET PERSONEEL VAN TER HORST Co. n.v. d.d. 11 Juni 1952. Op een vraag van de kern of dit jaar weer 2 gratificatie wordt uitgekeerd, antwoordt de Direc d.d. 9 .Juli 1952. VIERDE JAARGANG No. 43 JULI-AUGUSTUS 1952 (KONINKLIJKE JUTESPINNERIJ EN -WEVERIJ) RUSSEN Aanwezig de heren: A. H. ter Horst, H. Jordaan, R. Ligtenberg, H. Nieuwenhuis, Joh. Geerling, J. H. Seppenwoolde, G. Mensink, J. H. Nijland, M. Kreij- kes, F. A. Pfeiffer, D. Markvoort, H. Langkamp, Joh. Brinks, D. J. Wolterink, en de dames H. H. Bruins en J. H. Vosgezang. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. De gevallen waarin vrij wordt gegeven aan arbei ders bij overlijden van broers, zwagers, enz. zal voor wat betreft de nachtploeg geval voor geval bekeken worden. De kern meent, dat het niet juist is, dat de ge huwde vrouwen, die onlangs ontslagen werden, op zo korte termijn ontslag werd aangezegd. De Directie zegt, dat hier de normale weg is ge volgd. Bedoelde vrouwen zijn indertijd weer aan genomen voor tijdelijke werkzaamheden. Hierbij werd overeengekomen, dat men de dienstbetrek king van weerszijden met een dag kon beëindigen. Verder is het bier een ongeschreven wet, dat meis jes, die gaan trouwen en eventueel na hun huwelijk kunnen blijven doorwerken, onder dezelfde bepa lingen vallen als de gehuwde vrouwen, die weer voor tijdelijk in dienst werden genomen. De Direc tie zal dit geval echter nader bespreken. tie, dat dit punt nog in behandeling is. Betreffende een looncompensatie in verband met de Wachtgeld en Werkloosheidsverzekering deelt de Directie me de, dat men hierover nog geen positieve mededelin gen kan doen, doch dat men hierop nader terug komt. Hierna sluiting. L. Aanwezig de heren: A. H. ter Horst, H. Jordaan, B. Ligtenberg, H. Nieuwenhuis, Joh. Geerling, J. H. Seppenwoolde, G. Mensink, J. H. Nijland, M. Kreij- kes, E. Goossen, F. A. Pfeiffer, D. Markvoort, H. Lankamp, D. J. Wolterink en de dames: H. H. Bruins en J. H. Vosgezang. De Voorzitter, de heer A. H. ter Horst, opent de vergadering. Spr. heet allen welkom en wel in het bijzonder Goossen, die na een ernstig ongeval weer voor het eerst de vergadering bijwoont. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat de Directie beslo ten heeft om met de vacantie 1 gratificatie uit te keren. Dit houdt echter niet in, dat met Kerst mis ook 1 zal worden gegeven. De Kern dankt de Directie voor de toezegging van 1 met de vacantie en spreekt de hoop uit,

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1952 | | pagina 1