„HET ANKER" Kernvergaderingen MEDEDELINGENBLAD VOOR HET PERSONEEL VAN TER HORST Co. n.v. 19 Maart 1952 VIERDE JAARGANG No. 42 MEI-JUNI 1952 (KONINKLIJKE JUTESPINNERIJ EN -WEVERIJ) RIJSSEN Aanwezig de heren: A. H. ter Horst, H. Jordaan, B. Ligtenberg, H. Nieuw enhuis, Joh. Geerling, J. H. Seppenwoolde, G. Mensink, J. H. Nijland, M. Kreijkes, F. A. Pfeiffer, D. Markvoort, H. Lan- kamp, Joh. Brinks, D. J. Wolterink en mej. H. H. Bruins. De Voorzitter, de heer A. H. ter Horst, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Spr. deelt mede, dat mej. Maatman voor het kernwerk heeft bedankt en dat zo spoedig mogelijk een op volgster moet worden gekozen. De notulen van de vorige vergadering worden ongewijzigd goedgekeurd. Betreffende het voorstel om het ploegenwerk van Weverij Beek te verplaatsen naar Weverij Boom kamp deelt de Voorzitter mede, dat dit in de voor vergadering van de kern is afgestemd. De kern verzoekt om aan de arbeiders een voor schot te willen geven op de kinderbijslag in ver band met de a.s. Paasdagen. De Directie heeft hiertegen geen bezwaar en zal bewerkstelligen, dat in de week van 15 April dit voorschot wordt uitbetaald. Rondvraag. De kern komt nog eens terug op de onvoldoende stofafzuiging in „Beek" en vraagt of hiervan mis schien de oorzaak kan gezocht worden in een te kleine motor. De Directie zegt, dat hier inderdaad een grotere motor heeft gestaan, doch dat deze defect is. Tijde lijk is nu een kleinere motor geplaatst, die minder toeren maakt. Zo gauw mogelijk zal hiervoor echter de grotere in de plaats komen, waarmee naar wij hopen de klacht over de afzuiging weer opgelost zal zijn. Verder maakt de kern de opmerking, dat de klokken niet geregeld lopen, waardoor de arbeiders in de war gebracht worden. Het fluitsignaal wordt niet op tijd gegeven, terwijl het lichtsein wel op de juiste tijd ontstoken wordt. De Directie zegt, dat deze klacht al doorgegeven is en dat de betreffende monteurs binnenkort zul len komen. Betreffende 5 Mei (Nationale Feestdag) wordt gevraagd of hieromtrent al iets naders bekend is. Aangezien betreffende eventuele schoolfeesten in Bijsseri nog niets bekend is, wordt dit punt aan gehouden. Tenslotte wordt door de kern nog geïnformeerd naar het orderbestand, waarop de Directie ant woordt, dat men hoewel het minder druk is toch nog kan blijven doorwerken. Hierna doet de Directie nog een beroep op de kernleden om a.s. Maandag 24 Maart de gecombi neerde ledenvergadering van het Ziekenfonds, het Pensioenfonds en de Afdelingskas bij te wonen, waarna de Voorzitter de vergadering sluit.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1952 | | pagina 1