HET ANKER Kernvergadering MEDEDELINGENBLAD VOOR HET PERSONEEL VAN TER HORST Co. n.v. 13 Februari 1952 VIERDE JAARGANG No. 41 MAART-APRIL 1952 (KONINKLIJKE JUTESPINNERIJ EN -WEVERIJ) RUSSEN Aanwezig de heren: A. H. ter Horst, H. Jordaan, B. Ligtenberg, H. Nieuwenhuis, Joh. Geerling, J. H. Seppenwoolde, G. Mensink, J. H. Nijland, M. Kreijkes, E. Goossen, F. A. Pfeiffer, H. Lankamp, D. J. Wolterink, Joh. Brinks, D. Markvoort en de dames H. H. Bruins en B. W. Maatman. De notulen worden, behoudens een kleine wijzi ging betr. een loonopgave uit de Weverij, goedge keurd. Betr. het verplaatsen van de heater (verwarming) in Krasserij Beek, merkt de Kern op, dat zij het jammer vindt, dat hier geen oplossing kan worden gevonden, om deze heater zo te plaatsen, dat de arbeiders hiervan geen hinder hebben. De Directie zegt, dat het moeilijk is, om aan alle wensen te voldoen. Ze vindt het tevens bezwaarlijk, om, nu de zaak juist goed ingericht is, weer te moe ten afbreken. Thuis zal men toch ook wel niet alles ingericht hebben, zoals men dat wel zou wensen. De Directie doet echter de toezegging, om, wan neer het op de duur bezwaarlijk mocht blijven, dit punt nogmaals te bespreken. Verder zijn er geen punten van bespreking en gaat men over tot de rondvraag. Uit Weverij Beek komt het verzoek om thans de wevers uit „Boomkamp" in ploegen te laten werken, in plaats van de wevers uit „Beek". De Directie vindt dit een moeilijk probleem en meent, dat dit een punt is waar de kern in zijn ge heel achter moet staan. In de eerste plaats geeft dit moeilijkheden, omdat de wevers, die vanaf 1948 zijn aangesteld, werden aangenomen voor ploegenwerk. Het is beter, dat de Kern hierover eerst contact opneemt met beide groepen. Mocht dit van arbeiderszijde geen moeilijkheden geven, dan is hier verder over te praten, doch wan neer hier slechts een klein aantal arbeiders belang bij heeft, dan moet men dit voorstel beslist afwijzen. Besloten wordt, dat de Kernleden zich hierover zullen beraden en in de eerstvolgende voorvergade ring een besluit zullen nemen of het al dan niet wenselijk is, om de wevers van „Boomkamp" naar „Beek" te verplaatsen en omgekeerd. Verder worden nog enige kleine punten afge handeld, waarna de Voorzitter de vergadering sluit. L. N.B. In de voorvergadering van de Kern, d.d. 8 Maart j.l., werd besloten om gezien de grote bezwaren, die een dergelijke wijziging zal mee brengen de bestaande ploegenregeling in „Beek" te handhaven.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1952 | | pagina 1