HET ANKER Kernvergadering 9 Januari 1952 MEDEDELINGENBLAD VOOR HET PERSONEEL VAN TER HORST Co. n.v. Aanwezig de heren A. H. ter Horst, H. Jordaan, H. Nieuwenhuis, Joh. Geerling, J. H. Seppenwool- de, G. Mensink, J. H. Nijland, M. Kreijken, E. Goos- sen, D. Markvoort, H. Lankamp, D. J. Wolterink, Joh. Brinks en Mej. B. W. Maatman. De Voorzitter, de heer A. H. ter Horst, heet de aanwezigen hartelijk welkom en wel in 't bijzonder het nieuwe kernlid Geerling, die de afdeling Bat- chingkamer zal vertegenwoordigen. Spreker wenst verder alle kernleden nog een gelukkig nieuwjaar toe en hoopt, dat de samenwerking dit jaar weer even prettig mag zijn als. in het afgelopen jaar. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. Beti. de antwoorden op de vragen, die in de vorige vergadering gesteld werden zegt de kern, dat zij het niet eens is met de regeling van de jeugd lonen en dat zij hierover inlichtingen zou willen vragen bij het Hoofdbestuur. De Directie heeft hiertegen geen bezwaar. Hierna dankt Nieuwénhuis de Voorzitter namens de kernleden voor de gelukwensen en wenst weder kerig Directie en personeel een voorspoedig 1952. Spr. hoopt ook, dat de samenwerking dit jaar weer even prettig zal zijn als voorheen. Hierna gaat men over tot het vaststellen van de collectieve snipperdagen. De kern stelt voor om als collectieve snipper dagen vast te stellen Biddag (12 Maart) Goede Vrijdag (11 April) Dankdag (5 November) voormiddags 4.8 uur voormiddags 4.8 uur voormiddags 4.8 uur voormiddags voormiddags voormiddags namiddags totaal 14.4 uur \erder stelt zij voor om de volgende dagen door overwerk uit te halen: Goede Vrijdag (11 April) namiddags Zaterdag na Goede Vrijdag (12 April) Zaterdag voor de vacantie (19 Juli) Zaterdag na Kerstmis (27 December) Oudejaarsdag (31 December) In verband hiermede verzoekt de kern tevens om de werktijden van de ploegen de dag vóór Hemel vaart en vóór Kerstmis te wijzigen, zodat de 1ste ploeg niet 's nachts behoeft te werken. De Directie vraagt of men voor de late ploeg met Sint Nicolaasavond geen coll. snipperdag moet vaststellen en ook uren te reserveren voor de nati onale feestdag ingeval er op die dag feestelijkheden mochten zijn. Besloten wordt om met het definitief vaststellen van deze dagen te wachten tot de heer Ligtenberg terug is. Op een vraag van de kern om ook de zieken f 0.50 van hun ziekengeld in te houden om te VIERDE JAARGANG No. 40 JANÜARI-FEBRUARI 1952 (KONINKLIJKE JUTESPINNERIJ EN -WEVERIJ) RUSSEN

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1952 | | pagina 1