„HET ANKER" K ern vergadering MEDEDELINGENBLAD VOOR HET PERSONEEL VAN TER HORST Co. n.v. 12 September 1951 DERDE JAARGANG No. 38 OCTOBER 1951 (KONINKLIJKE JUTESPINNERIJ EN -WEVERIJ) RUSSEN Aanwezig de heren H. Jordaan, B. Ligtenberg, H. Nieuwenhuis, J. H. Seppenwoolde, G. Mensink, J. H. Nijland, M. Kreijkes, E. Goossen, F. A. Pfeif fer, D. Markvoort, H. Laakamp, Joh. Brinks, D. J. Wolterink en de dames H. H. Bruins en B. W. Maatman. ■*De heer Jordaan heet de aanwezigen welkom en ml in 't hijzonder Nijland, die geruime tijd wegens ziekte verhinderd was de vergaderingen bij te wonen. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. Hierna geeft de Directie een korte uiteenzetting over het verloop van de doorlichting, die wat de opkomst betreft erg is tegengevallen. Van het personeel zijn pl.m. 200 personen niet naar deze keuring geweest. In totaal werden door gelicht 1150 personeelsleden en 1050 huisgenoten, waarvan 8 personen naar 't C.B. werden verwezen. Slechts enkele personen zijn weggebleven uit geloofsovertuiging, doch bij de overigen bleek dit laksheid of bangheid te zijn. De keuring heeft op deze manier geen voldoende effect, omdat onder de personen, die er niet ge weest zijn, ook nog gevallen kunnen zitten. Besproken wordt verder, om deze doorlichting verplicht te stellen. Hierna gaat men over tot het afwerken van de agenda. De Kern deelt mede, dat zij het geval betr. de vacantiegeld-regeling van Meijerink uit de Spoelerij aan de Regionale Commissie zal voorleggen. De Directie zegt, dat de Kern dit vrijstaat om te doen, doch begrijpt niet, dat hier nog over ge sproken wordt, terwijl de persoon in kwestie met de getroffen regeling accoord ging. Wanneer aan het verzoek, om ook vacantiegeld uit te keren over de periode, dat de betreffende persoon niet heeft gewerkt, werd voldaan, zou men een precedent scheppen ten opzichte van meerdere arbeiders, die het laatste jaar zijn aangenomen. Een loonkwestie, betreffende een handlanger uit de smederij, die moest invallen voor een nacht waker, zal aan 't Loonbureau worden doorgegeven. Betreffende het voorstel van de Directie, om het ploegen werk in de Weverij uit te breiden, deelt de Kern mede, dat zij zich er mede kan verenigen, in zover het betreft de jongens, die uit de Spinnerij naar de Weverij zijn overgeplaatst. De Directie zegt, dat het erg bezwaarlijk is om telkens de Kern bijeen te roepen, wanneer één of meer arbeiders in ploegen zullen moeten werken en zou graag zien, dat de Directie in haar beleid ten opzichte van deze uitbreiding vrij gelaten werd. De Kern vreest, dat er te veel wevers zullen komen en zou niet graag willen, dat men straks mensen moest ontslaan. Verder zou zij willen advi seren, om niet te veel meisjes aan te nemen, ingeval

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1951 | | pagina 1