„HET ANKER" Kernvergadering Foto-fietstocht MEDEDELINGENBLAD VOOR HET PERSONEEL VAN TER HORST Co. n.v. 8 Augustus 1951 DERDE JAARGANG No. 37 AUGUSTUS-SEPTEMBER 1951 (KONINKLIJKE JUTESPINNERU EN -WEVERIJ) RUSSEN Aanwezig de heren A. H. ter Horst, H. Jordaan, H. Nieuwenhuis, J. H. Seppenwoolde, G. Mensink, M. Kreijkes, E. Goossen, F. A. Pfeiffer, D. Mark voort, H. Lankamp, Joh. Brinks, D. J. Wolterink, en de dames H. H. Bruins en B. W. Maatman. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. Van de zijde der Directie zijn er geen mede delingen, waarna wordt overgegaan tot het afwer ken van de agenda. De eerste twee punten, t.w. een verzoek om vacantiegeld voor een ex-militair, die vroeger el ders werkte, en een verzoek om aanvulling op het loon van een spinster, die Vrijdagsavonds zonder verlof de fabriek heeft verlaten, worden aangehou den tot de heer Ligtenberg terug is. Verder heeft de Kern een verzoek om het over werk van de Weverij stop te zetten. De Directie deelt hierna de kernleden mede, dat de noodzaak om over te werken nog even groot is en dat men gezien het orderbestand de weverij productie eerder moet opvoeren dan met deze af deling minder te gaan werken. Nadat de Directie de kernleden heeft aange toond, dat het èn voor het bedrijf èn voor de arbei ders van groot belang is om met het overwerk door te gaan, kan de kern zich hiermee accoord ver klaren. Op verzoek van de kernleden wordt besloten betreffende dit geval een aankondiging te doen in de fabriek. Rondvraag. Uit de spinnerij is een verzoek binnengekomen om ijzeren platen voor de vloer. De Directie antwoordt, dat de betreffende pla ten momenteel niet te krijgen zijn. Op de vraag of de transportweg in deze afdeling gerepareerd kan worden, antwoordt de Voorzitter, dat hij dit zal komen bekijken. Verder vraagt de kern of de bestelde overalls nog lang uitblijven en hoe het staat met de jas- schorten voor de meisjes. De Directie belooft hiernaar te zullen infor meren. Tenslotte deelt de Directie nog mede, dat de doorlichting zal plaats hebben in de week van 20 25 Augustus. Hierna sluiting. L. Enige natuurliefhebbers uit ons bedrijf hebben reeds lang rond gelopen met de gedachte op een of andere wijze voor de mensen uit ons bedrijf eens een fietstocht te organiseren in de mooie omgeving in de vorm van een speurtocht, zodat de deel- nemers(sters) dus zelf de weg min of meer moesten zoeken en waardoor zij dan tevens gedwongen zou-

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1951 | | pagina 1