„HET ANKER" Kern vergadering MEDEDELINGENBLAD VOOR HET PERSONEEL VAN TER HORST Co. n.v. 13 Juni 1951 DERDE JAARGANG No. 36 JÜNI-JULI 1951 (KONINKLIJKE JUTESPINNEKIJ EN -WEVERIJ) RUSSEN Aanwezig de heren A. H. ter Horst, B. Ligten- berg, H. Nieuwenhnis, D. J. Wolterink, M. Kreijkes, H. Lankamp, D. Markvoort, J. H. Nijland, J. H. Seppenwoolde, G. Mensink, F. A. Pfeiffer, E. Goos- sen, Joh. Rrinks en Mej'. Maatman. Alvorens over te gaan tot het afwerken van de agenda, vraagt de Directie hoe de Kern denkt over de uitbreiding van het ploegenwerk, waarover door de heren Jansen en Ligtenberg in de voorvergade ring van Zaterdag j.l. een toelichting is gegeven. De Kern zegt, dat dit voorstel wel besproken is, doch dat nog geen beslissing is genomen, omdat er nog enkele punten zijn, waarmee zij het niet geheel eens zijn. O.a. wordt hierbij naar voren gebracht, dat men niet genoeg reserve-wevers heeft, zodat bij ziekte of het opnemen van snipperdagen de getouwen van de betrokken wevers stil staan. De Directie antwoordt hierop, dat dergelijke gevallen zo wisselvallig zijn, dat men hiervoor niet een bepaald aantal wevers in reserve kan houden en verder zullen vaste wevers ook zeker bezwaar maken om telkens weer voor één of meer dagen uit de ploegen gehaald te worden en op voor hen vreemde getouwen te gaan werken. Ook zal deze uitbreiding aangepast worden bij de bestaande en de te verkrijgen orders, zodat niet meer wevers in ploegen zullen behoeven te werken dan noodzakelijk is. De Kern zegt geen bezwaar te liebben indien dit gezien de orders nodig blijkt. Ingeval hier door echter later weer wevers zouden moeten wor den ontslagen, zou zij er tegen zijn om thans nog wevers aan te nemen. Verder meent de Kern, dat een snellere automati sering van de Weverij minder risico geeft, dan het aannemen van nieuwe arbeiders voor de Weverij. De Directie zegt, dat deze vertraging verband houdt met de aflevering van de betreffende appa raten en dat men ook zeker niet meer wevers zal aannemen, dan noodzakelijk is. Vervolgens vraagt de Kern of er geen opschuiving kan plaats vinden van de arbeiders van de Spoelerij naar de Weverij, om daar als wever opgeleid te worden. De Directie verklaart, dat ook hiermede rekening is gehouden. Verder zegt de Kern. dat geruchten de ronde doen, dat de Weverij Beek stopgezet zal worden en met de Weverij Boomkamp in ploegen zal worden gewerkt. Volgens de zegslieden, zou over dit plan in deze vergadering beslist worden. De Directie antwoordt hierop, dat hierover indertijd alleen gesproken is, in verband met de electrificering van de fabriek Boomkamp, waarbij gezegd werd, dat het economischer zou zijn, wan neer het ploegenwerk in een grote afdeling zou kunnen worden ondergebracht, dan dat in meerdere afdelingen gedeeltelijk in ploegen wordt gewerkt. Niettegenstaande deze suggesties wil de Directie er even op wijzen, dat er helemaal g ien sprake van is geweest om de Weverij Beek stop te zetten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1951 | | pagina 1