HET ANKER K§prn"vergadering MEDEDELINGENBLAD VOOR HET PERSONEEL VAN TER HORST Co. n.v. II April 1951 DERDE JAARGANG No. 35 APRIL-MEI 1951 (KONINKLIJKE JUTESPINNERIJ EN -WEVERIJ) RUSSEN Aanwezig de lieren: A. H. ter Horst, EI. Jordaan, B. Ligtenberg, H. Nieuwenhuis, F. Hanstede, D. J. Wolterink, M. Kreijkes, H. Lankamp, D. Mark voort, J. H. Nijland, J. H. Seppenwoolde, G. Men- sink, F. A. Pfeiffer, E. Goossen, Job. Brinks en mej. B. W. Maatman. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. Bij het beantwoorden der vragen, die in de vorige vergadering gedaan werden, maakt de kern de op merking, dat bet antwoord op de vraag' of men de werkkleding ook buiten fabriekstijd mag dragen, niet erg duidelijk gesteld is. De Directie zegt, dat men deze vraag niet precies omlijnd kan beantwoorden, aangezien de nieuwe was- en kleedgelegenheden in de fabriek „Boom kamp" nog niet klaar zijn. Overigens is bet wel de bedoeling, dat van de reeds gereedgekomen kleed gelegenheden door de arbeiders een doeltreffend gebruik wordt gemaakt, zodat de arbeiders de overalls ook alleen als werkkleding gebruiken. Betr. event, uitstapjes deelt de Directie mede, dat zij wel behulpzaam wil zijn met het maken van reisplannen, mits er een reisvereniging wordt op gericht, waarin de reisclubjes uit de verschillende afdelingen worden opgenomen. Vervolgens spreekt de Directie over de automa tisering in de Weverij en geeft hiervan een kleine uiteenzetting. Van de zijde der Directie zijn er verder geen mededelingen, waarna men overgaat tot de agenda. De Kern dankt de Directie namens de arbeiders voor de uitbreiding, die zij heeft gegeven aan art. 25 van de C.A.O. Vervolgens zegt Nieuwenbuis, dat de Kern in baar voorvergadering d.d. 7 April j.l. gesproken heeft om deel te nemen aan de Haak-in-actie voor de Kankerbestrijding. Spr. zou daarom de Directie willen verzoeken toe te staan, dat voor dit doel 1 uur wordt overgewerkt. Aangezien de overwerk- pericde niet 23 April doch reeds op 14 April af loopt, zou spr. willen voorstellen om dan maar direct de daaropvolgende Maandag, 16 April, 1 uur langer te werken. De heer A. H. ter Horst zegt, dat dit met de Directie besproken zal worden. Spr. vindt het idee prachtig en denkt niet, dat hiertegen bezwaar zal zijn. Verder zou spr. graag willen weten of bier dan alle arbeiders aan mee zullen doen. Nieuwenbuis vindt, dat mensen, die tegen deze 1-uurloon-actie bezwaar maken, geen mensen zijn. De heer A. H. ter Horst zegt, dat dan de werk tijdregeling moet vastgesteld worden voor alle arbeiders, maar dat arbeiders, die bezwaar maken, dat voor dit doel 1 uur van hun weekloon wordt

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1951 | | pagina 1