ANKER Ill Kemverladering 14 Februari 1951 M E D E D EL I N G ENBLAD VOOR HET PERSONEEL VAN TER HORST Co. N.V. (Koninklijke Jutespinnerij en -Weverij), RUSSEN. DERDE JAARGANG No. 34 FEERUARI-MAART 1951 Aanwezig de heren: A. H. ter Horst, H. Jordaan, R. Ligtenberg, H. Nienwenhuis, F. Hanstede, D. J. Wolterink, M. Kreijkes, D. Markvoort, J. H. Nij- 1 land, J. H. Seppenwoolde, G. Mensink, F. A. Pfeif fer, E. Goossen, Joh. Brinks en de dames H. H. Bruins en B. W. Maatman. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. De Voorzitter deelt vervolgens mede, dat de Directie besloten heeft tot het verstrekken van bedrijfskleding over te gaan. De overalls en schorten blijven echter het eigendom van Ter Horst Co. N.V. en wie dus een overall of schort neemt is ver plicht, deze ook in het bedrijf te dragen. De Kern vraagt of de mannen, die geen overall wensen, ook andere kleding kunnen kiezen. De Directie antwoordt, dat men de werkkleding uniform moet houden en hierop geen uitzondering kan maken. De Kern komt nog even terug op het verzoek om loonsverhoging voor de hulp-timmerman en zegt, dat laatstgenoemde verzocht heeft niet verder op deze kwestie te willen ingaan. Vervolgens komt aan de orde het vaststellen van de snipperdagen. De Directie stelt voor om ook de Zaterdag vóór de vacantie als collectieve snipperdag vast te stellen in verhand met de moeilijkheid, die zich elk jaar weer voordoet, dat een groot aantal arbeiders(sters) die morgen vrij vragen. Verder is er een schrijven binnengekomen van de Regionale Commissie, waarin zij adviseert om 24 en 31 December te stoppen. Zij acht het technisch en economisch beter verantwoord om deze dagen door overwerk in te halen. De Kern heeft hierover beraadslaagd en komt met een voorstel, om de volgende dagen collectief vast te stellen, t.w. Biddag H dag Goede Vrijdag ]A Dankdag Hl Oudejaarsdag 1 2H dagen. Voor het inhalen van Maandag 24 December voelt de kern niet en wil liever deze dag werken. Verder wil zij liever niet meer dagen collectief vaststellen, in verband met de R.K. arbeiders, die nog 2 dagen extra moeten reserveren. De Directie vraagt of de kern in principe accoord gaat met het voorstel van de Regionale Commissie om 24 December te stoppen en door overwerk in te halen. 1L- ijisiiI9

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1951 | | pagina 1