„HET ANKER Kern vergaderingen MED EDEL IN GEN Bi AD VOOR HET PERSONEEL VAN TER HORST Co. N.V. (Koninklijke Jutespinnerij en -Weverij), RUSSEN. 13 December 1950 DERDE JAARGANG No. 33 JANUARI 1951 Aanwezig de heren: A. H. ter Horst, H. Jordaan, R. Ligtenberg, D. Markvoort, F. Hanstede, D. J. Wolterink, M. Kreijkes, J. W. Pongers, H. Nieuwcn- hnis, J. H. Nijland, J. H. Seppenwoolde, G. Men- sink, F. A. Pfeiffer, E. Goossen, Joh. Rrinks, en de flames H. H. Bruins en B. W. Maatman. W In zijn openingswoord memoreert de Voorzitter nog even de laatst gehouden verkiezing voor de arbeiderskern en zegt, dat behalve het nieuwe lid van de Pakkerij alle leden herkozen zijn. Spreker zegt, dat Pongers in verband met zijn gewijzigde arbeidsomstandigheden als lid heeft bedankt en H. Lankamp hem in deze functie zal opvolgen. Spreker dankt vervolgens Pongers voor het goede werk, dat hij als kernlid heeft verricht en voor de goede verstandhouding en samenwerking met hem. De notulen worden behoudens een naamsver wisseling, waardoor eventueel misverstand zou kunnen ontstaan, goedgekeurd. Bij het beantwoorden van de vragen, die in de vorige vergadering gesteld werden, vraagt de Kern of nu het loon voor werk op de ketel al geregeld is. De Voorzitter zegt, dat voor werk aan de econo- miser of oververhitter een toeslag wordt gegeven. De Kern komt vervolgens terug op een bespre king in een vorige vergadering, betreffende het op nemen van snipperdagen en verzoekt de Directie om de oude regeling hiervoor te willen handhaven. De Directie zegt hiertegen geen bezwaar te hebben. Een ingekomen schrijven van Pongers, waarin hij als lid van de Kern bedankt en een dankbetuiging van de Wed. Baan-ter Haar voor de financiële steun ontvangen van Directie, bazen en arbeiders, worden voor kennisgeving aangenomen. Met een voorstel van de Directie om art. 25 van de C.A.O. uit te voeren, zoals deze in de C.A.O. wordt uitgelegd, n.l. „voor zover binnen de arbeids tijd noodzakelijk is", blijkt de kern het niet eens te zijn. De Kern vindt het billijk, dat bij overlijden, geboorte, enz. de volle dagen vrij genomen kunnen worden, zoals ook indertijd door de Directie is goedgevonden. De Directie zegt, dat ze toen de moeilijkheden, die zich hierbij thans verschillende keren voordoen niet heeft kunnen bekijken en vindt het vaak over bodig om 'n hele dag thuis te blijven, terwijl men aan een halve dag ruim voldoende heeft. Als men deze re geling letterlijk uitvoert, krijgt men scheve gevallen. Besloten wordt, dat dit punt nader bekeken zal worden voor de eerstvolgende vergadering. Gevraagd wordt hoelang iemand op de Timnier- kamer werkzaam moet geweest zijn om het maxi mum loon te kunnen verdienen. De Directie zal dit geval met de betreffende chef bespreken. Rondvraag. De aanknopers klagen over de slechte weg van Sterkerij Bijvank naar Weverij Beek. Bij gunstig weer zal dit verholpen worden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1951 | | pagina 1