ANKER EERSTE JAARGANG No. 8 OCTOBER 1948 MEDEDELINGENBLAD VOOR HET PERSONEEL VAN TER HORST Co. N.V. (Koninklijke Jutéspinnerij en -Weverii), RUSSEN. Onze oudste directeur, de Heer M. G van Heel, heeft na de kuur die hij deze zomer in Zwitserland heeft ondergaan en die hem in som mige opzichten veel goed heeft gedaan, nog niet weer ten volle de conditie hervonden, die hem in staat zou stellen al z n functies te hervatten. Op medisch advies heeft de Heer van Heel daarom besloten al z'n bij-functies neer te leggen om op deze wijze in een rustiger sfeer gelegenheid te hebben algeheel herstel te verkrijgen. Een der functies hierboven bedoeld is die van Voorzitter der vereniging T.O.V.A. Op 4 Maart 1919 door de toenmalige directie van ter Horst Co. be noemd als Voorzitter van een Commissie, die de opening van het Parkgebouw zou voorbereiden, heeft de Heer v. H. sedert dien onafgebroken het voorzitterschap bekleed, eerst van de z.g.n Commissie v. h. Parkgebouw en later, toen de Vereniging T.O.V.A. werd opgericht, van deze Vereniging. Met veel animo heeft de Heer v. H. zich steeds van deze taak gekweten. Hij heeft het gedaan met bedachtzame voortvarendheid, er voor zor gende geen gevoeligheden te kwetsen, doch het doel van de vereniging vast in het oog houdende. Dit doel was en is, volgens Art. 1 van de Statuten „Om degenen, die verbonden zijn aan de fabrieken en bedrijven van de firma ter Horst Co. te Rijssen op nuttige, leerzame en aangename wijze bezig te houden in hun vrije tijd en om de band en het verkeer tussen de geëmployeerden onderling en hun chefs te bevorderen'" Langer dan 29 jaar heeft dus nu de Heer v. H. z'n beste krachten aan de bereiking van dit doel gegeven. Onverdroten heeft hij zich be ijverd het „Park te maken tot een centrum van gepaste ontspanning, in de eerste plaats voor de

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1948 | | pagina 1