Elifei „HET ANKER m EERSTE JAARGANG No. 7 SEPTEMBER 1948 MEDEDELINGENBLAD VOOR HET PERSONEEL VAN TER HORST Co. N.V. (Koninklijke Jutespirrnerij en -Weverij), RUSSEN. mmm i 3 M; 012301 Zo hebben wij dan nu sedert 4 Sep tember een nieuwe Koningin. Op die dag toch heeft Koningin Wilhelmina in het paleis op de Dam de acte van afstand ten bahoeve van haar dochter Juliana getekend, zodat deze op dat ogenblik onze wettige Koningin was. Aan het volk werd hiervan door Prinses Wilhelmina vanaf het balcon mededeling gedaan in bewoordingen, die recht gingen tot het hart van het volk. „Eendracht en nog een Eendracht" was hetgeen zfj ons voorhield een betere raad kon zij ons be zwaarlijk geven in deze verwarrende tijd met z'n grote moeilijkheden op schier elk gebied hier en overzee. Slechts door een drachtig willen zullen deze moeilijkheden kunnen worden overwonnen. Bij de inhuldiging van Koningin Juliana op 6 September in de Nieuwe Kerk te Am sterdam, toen Koningin en Volk elkaar tronw zwoeren, heeft de nieuwe vorstin ontroeren de woorden gesproken van dank jegens haar Moeder, die haar zware taak vijftig jaar, waaronder vijf bange oorlogsjaren, op een bewonderenswaardige wijze heeft vervnld. Sprekende over wat er nagestreefd moet worden in het belang van volk enstaat noemde onze landsvrouwe sociale rechtvaardig heid, cultureele ontwikkeling en economische welvaart. De forse belofte„Ja, wij kunnen en zullen verwezenlijken wat in onze macht is om te bereiken. God helpt hen, die zich zelf helpen" vinde weerklank in onze harten. Wa H iÉ

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1948 | | pagina 1