Rectificatie. Belangrijk! Houdi de avond van 2 Sepi. vrij. Hierna wordt door de Directie een uiteen zetting gegeven hoe momenteel gevallen, waar voor ondersteaning aangevraagd wordt, behan deld wordt. Dit heeft de instemming van alle kernleden en ei wordt besloten hierin geen verandering te brengen. Naar aanleiding van de vorige vergadering wordt nog gevraagd naar een arbeider van de plaatswerkers, die in loon achterblijft bij collega's. Er wordt besloten dit geval met de betr. personen op het Loonbureau verder af te handelen. Verder wordt geïnformeerd, of de Directie al een besluit genomen heeft om met de a.s. feestdagen vrij te geven. De Voorzitter zegt, dat in deze de richtlijn aangehouden wordt, die door de Fabrikanten vereniging gegeven wordt. Vervolgens wordt er gevraagd of het niet mogelijk is de 1 toeslag, die de arbeiders nog te goed hebben, met de a.s. feestdagen uit te keren. De Voorzitter antwoordt hierop, dat dit besproken zal worden. Hierna komt men aan de rondvraag. Er wordt gevraagd, of in de hoek van Weverij Beek (tegenover de Smederij) een paar lampen aangebracht kunnen worden, omdat daar niet voldoende licht is. De Voorzitter belooft, dat dit bekeken zal worden. Tenslotte komt een verzoek of in de wagons, die gebruikt worden voor het vervoer van Bijvank naar Beek ijzeren platen gelegd kunnen worden. Een en ander zal met de baas besproken worden. Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering. In „HET ANKER" van Juli j.l. is in het kernverslag een foutje geslopen. Er staat n.l., dat door de kern het voorstel is gedaan om weke lijks een bedrag van 25 cent af te dragen voor hulp aan de nabestaanden bij een event, sterfgeval van een gehuwde arbeider of kostwinner. De bedoeling is echter, dat niet wekelijks, doch alleen bij een overlijdensgeval als hier be doeld een bedrag van 25 cent per arbeider zal gevraagd worden. Het opschrift van bovenstaand plaatje maakt ons er op attent, dat we ook het kleinste wondjri of schrammetje moeten laten behandelen. Hiervan? komt in de praktijk echter weinig of niets terecht. Immers, wat betekent nu zon klein wondje aan de vinger. Even met de zakdoek dat druppeltje bloed weggeveegd of liever nog weggelikt en klaar is Kees. Er wordt verder niet meer naar gekeken tot op een gegeven ogenblik de vinger begint te kloppen en een rood streepje op de arm zichtbaar wordt. Dan acht men het pas tijd om naar de verbandkamer te gaan, maar dan is het te laat! Het onbetekende wondje is geïnfecteerd en met een schrikaanjagend woord „bloödvegif" tippelt men naar de dokter en zo de Ongevallen wet in. Men is dan zoals de volksmond zegt„in de wet." En dat betekent nu niet zo zeer met de arm in een doek de gehele dag gezellig rondwande len, dan wel schade voor je zelf. Afgezien nog van het veroorzaken van veel werk kan het veronachtza men van een klein wondje grote gevolgen heb ben. Immers is het niet onmogelijk, dat men voor zijn gehele leven invalide is. Ook wij willen u daarom een goede raad geven „Laat ook kleine verwondingen DIRECT met zorg behandelen. S. Op Donderdag 2 September a.s. 's avonds 8 uur zal in het Parkgebouw een algemene ver gadering worden gehouden voor de leden van HET PENSIOENFONDS HET ZIEKENFONDS EN DE AFDELINGSKAS Tevens zal deze avond in verband met de te houden doorlichting in October, door één der doktoren een voorlichting worden gehouden met toelichting van een film over de bestrijding van de tuberculose. Trouwe opkomst wordt dringend verzocht. De Besturen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1948 | | pagina 8