Spori. Voordat er overgegaan kan worden tot het maken van een nauwkeurig tarief, moeten er tijdstudies gemaakt worden, 't Liefst enkele opnames van één bewerking of deelbewerking. De tijdwaarne- mer gaat als volgt te werk voordat hij begint met het opnemen, maakt hij eerst een analyse (ontleding) van de op te nemen arbeid. Hij splitst de op te nemen arbeid in elementen, deze vormen samen een werkcyclus. Dus een werkcyclus is de totale arbeid, die verrieht moet worden, om een product of gedeelte daarvan tot stand te brengen. De tijdwaarnemer schrijft de elementen onder elkaar en begint nu met zijn opname, d.w.z. hij neemt de juiste tijd op, die benodigd is voor de verschillende elementen. Bovendien geeft hij voor elk element een waarderingscijfer (prestatiefactor). Met behulp van dit waarderingscijfer worden de opgenomen tijden herleid tot normale tijden. Uit elke opname wordt dus een normale tijd berekend voor elk element. Zijn er nu meerdere opnames gemaakt van één zelfde arbeid (dus meerde ar- beidscycli), dan worden uit de normale 'tijden de gemiddelde normale tijden berekend. De laatste methode is de meest juiste. Zeker is nu, dat vooropgesteld, dat de tijdstudies goed zijn er een absoluut juist tarief uit de bus moet komen. Dit tarief nu wordt al naar gelang van de omstan digheden vermeerderd met toeslagen o.a. voor vermoeidheid, onregelmatig werk, persoonlijke verzorging, niet te vermijden storingen etc. Indien nu op deze wijze een tarief is samenge steld, zo is dit zuiver wetenschagpelijk gebeurd, hetgeen vanzelfsprekend verre te verkiezen is boven een tarief, dat ten naasten bij getaxeerd is, of nog erger uit de mouw geschud is, Gewenst is, dat nu de doorsnee arbeider, wat algemene ontwikkeling betreft, op een hoger peil komt, ook de noodzakelijkheid ingezien wordt van juiste tarifiëring door middel van deze weten schappelijke manier. J. B. De vacanties zijn weer achter de rug en ook de feestelijkheden in onze plaats, die met deze vacantie samenvielen. Misschien, we hopen het, zijt U voldaan en tevreden en hebt U met zin voor de werkelijkheid Uw dagelijkse werkzaam heden met opgewektheid hervat met de gedachte, dat U een volgende vacantie even zo goed of, zo mogelijk, nog beter zult besteden, misschien ook zijt U over de wijze, waarop U deze keer Uwe vacantie hebt doorgebracht, voor U zelf minder goed tevreden en neemt U zich nu reeds voor het een volgende keer anders, en, zo mogelijk beter te doen. Gelukkig hij of zij, die op deze wijze het oog op de toekomst gericht houdt, ge lukkig hij of zij, die reeds nu met optimisme aan een volgende vacantie kan denken, die zo ver af lijkt en in wezen toch zo heel dicht bij is. Zeker, wij gaan een lange, donkere winter tegemoet, doch ook de winter kan mooi zijn, voor ieder, die hierin het mooie weet te ontdekken. Zij, die de schoonheid van de natuur weten te waarderen of zich hiertoe enige moeite geven, zullen ervaren, dat ook de winter veel kan bieden. De winter maanden drijven ons ook tot een meer, intiem, huiselijk leven en een huismoeder met enige tact kan dan een eigen haard zo gezellig maken. En naast dit alles denken wij aan het verenigings leven, onze sport en onze ontspanning, die ons zo intens kan bezighouden, dat een winter weer achter ons ligt eer wij er aan denken. Gelukkig hij of zij, die al deze dingen kan waarderen en er van genieten, zulke mensen lopen niet rond met een gezicht van „drie dagen slecht weer", doch zij zijn opgewekt en hulpvaardig, zij doen hun werk met genoegen en zij hebben noch tijd noch zin tot critiek op hun naaste. Door de feestviering is er over het algemeen dit jaar van ujtgaan niet veel terecht gekomen. Zo'n feestviering kan misschien op zijn plaats en ook wel aardig zijn, wij voor ons preferered) er in de vacantie ver op uit te trekken en daar door onze blik te verruimen en nieuwe indrukken op te" doen. En dat uittrekken ligt tegenwoordig in het bereik van vrijwel iedereen, vooral in het bereik van onze jonge mensen, die nog geen eigen huishouden hebben. Er zijn zoveel mogelijkheden en de kosten kunnen zo laag gehouden worden, dat ieder, die dit wil, er voor een weekje uit kan. Als jongeman neemt men eenvoudig zijn fiets met een tent, stapt op en peddelt weg. Waarheen? Kan niet schelen, ons land is overal mooi en men zet zijn tent eenvoudig neer, wan neer men niet verder wenst te gaan, om de volgende morgen weer op te breken. Bij een boer koopt men voor luttele centen wat melk en een eitje, alle bakkers bakken brood dat in Uw tent beter smaakt dan overal elders. Voor de meisjes kan het iets moeilijker zijn, maar er zijn tegenwoordig zoveel kampeer- gelegenheden en boerderijen waar men zijn tenten kan opslaan, dat men te kust of te keur kan gaan. Boven schreven wijgelukkig die hij of zij, die nu reeds met optimisme aan een volgende vacantie kan denken. Immers niet het daadwerkelijk ge nieten van onze vacantie is het, wat onze va cantie biedt. Zij, die er werkelijk intens van genieten, maken nu reeds weer hun plannen, zij zoeken hun clubje waarmede zij het volgende jaar zullen uittrekken, bij elkaar, zij wijzen nu reeds een penningmeester of de penningmeesteres aan, die zorgt, dat iedere week een kleinigheid terug gelegd wordt. De tent, waarmede men er het vorige jaar op uitgetrokken is, wordt duchtig nagezien en men brengt verbeteringen aan, die men van anderen heeft afgekeken. Heerlijk, zó je vacantie te kunnen genieten, niet voor die week, waarin wij trekken en reizen, maar het gehele jaar door met ons uitgezochte clubje. Wat zegt U We zouden over sport schrijven en hebben het over vacantie. U hebt gelijk, maar wij stellen de vraag, of dan het genieten van onze vacantie geen sport is van de eerste rang. Of wij

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1948 | | pagina 6